Przewodnik prawny dla polskiej rodziny za granicą

Przewodnik prawny dla polskiej rodziny za granicą

Słowenia

Najważniejsze informacje

Szkoła

Model edukacji

Pierwszym elementem systemu edukacji w Słowenii jest edukacja przedszkolna, która jest podobnie jak w Polsce dwustopniowa (od 11. miesiąca do 3. roku życia dzieci uczęszczają do żłobków, od 3. roku życia do 6. roku życia do przedszkoli), lecz funkcjonuje pod wspólną nazwą vrtec i w jednej lokalizacji. Sieć publicznych instytucji uzupełniają placówki prywatne prowadzone przez akredytowane podmioty, które zobowiązane są do prowadzenia działalności według ściśle uregulowanych przepisami zasad oraz placówki działające na zasadach w pełni komercyjnych.

Edukacja przedszkolna w Słowenii jest nieobowiązkowa, a rodzice, którzy chcieliby zapisać dziecko do żłobka lub przedszkola, biorą udział w rekrutacji prowadzonej na poziomie gminy. Opłaty za pobyt w placówce są uzależnione od kilku czynników: wieku dziecka, programu opieki (całodzienna czy w skróconym czasie), formy placówki (publiczna/prywatna), a także gminy, w której placówka jest zlokalizowana (gminy ustalają również ewentualne dodatkowe kryteria rekrutacji). Szczegółowe informacje na temat warunków rekrutacji oraz wysokości opłat udzielają żłobki i przedszkola oraz lokalne ośrodki pomocy społecznej (center za socialno delo). W Lublanie w roku szkolnym 2019/2020 pełna opłata miesięczna za całodzienny pobyt dziecka w żłobku wynosi 576 euro, zaś w przedszkolu 418-446 euro. Koszt w oddziałach specjalnych kształtuje się na poziomie 1174 euro. Osoby będące płatnikami podatku dochodowego w Słowenii mogą ubiegać się o zmniejszenie tej opłaty. Skala zniżki zależy od miesięcznego dochodu netto na członka rodziny i wynosi od 100% do 23,1% (w praktyce maksymalny koszt rodzica to 77% ceny). Placówki prywatne – akredytowane otrzymują dotacje w wysokości 85% kosztów działalności, co zwiększa koszt rodzica średnio o ok. 150 euro miesięcznie. Placówki prywatne ustalają ceny na zasadach rynkowych (szacunkowy koszt to 700-900 euro). Osoby nie będące płatnikami podatku dochodowego na terenie Słowenii nie mogą liczyć na żadne ulgi w opłatach za żłobki i przedszkola publiczne.

Zgodnie z Konstytucją Republiki Słowenii szkoła podstawowa jest obowiązkową formą edukacji dla dzieci od 6 do 15 lat (9 klas). Prawo stanowi, że szkoła publiczna jest świecka a przestrzeń szkolna autonomiczna. Działalność polityczna i wyznaniowa jest tu zabroniona. Prawo zezwala również na tworzenie prywatnych instytucji edukacyjnych, które prowadzą własne programy finansowane ze środków publicznych. Działają również szkoły dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dziewięcioletnia szkoła podstawowa dzieli się na trzyletnie okresy. W pierwszym z nich (klasy I-III) większość zajęć edukacyjnych prowadzi wychowawca. Ponadto w pierwszej klasie w trakcie połowy zajęć edukacyjnych wychowawcę wspiera dodatkowy nauczyciel (zwykle nauczyciel wychowania przedszkolnego).

Gminy są zobowiązane do zapewnienia dostępu do edukacji wszystkim rezydentom zamieszkałym na danym terenie (także obcokrajowcom bez znajomości języka słoweńskiego). Rodzice mogą zapisać dziecko również do szkoły innej niż rejonowa, ale w takim przypadku decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.

Edukacja domowa – to forma dla rodziców planujących nauczanie dzieci w trybie indywidualnym, w warunkach domowych. O wyborze tej formy rodzice muszą powiadomić rejonową szkołę podstawową przynajmniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku szkolnego. Od wyników egzaminu organizowanego w końcu roku szklonego zależy decyzja w sprawie dalszej edukacji dziecka: dobre wyniki umożliwią jej kontynuację w systemie domowym, wyniki poniżej oczekiwań oznaczają obowiązek powrotu do szkoły w kolejnym roku szkolnym.

Szkoła średnia trwa od dwóch do pięciu lat. Edukacja jest bezpłatna w placówkach publicznych, ale szkoły cieszące się większym zainteresowaniem wprowadzają limity przyjęć. W Słowenii funkcjonują dwa rodzaje szkół średnich: ogólnokształcące i zawodowe. Edukacja w pierwszym rodzaju szkoły trwa zwykle 4 lata i kończy się maturą (szkoły te mogą mieć profil ogólny, klasyczny, techniczny, ekonomiczny, artystyczny). Z kolei szkolnictwo zawodowe realizuje różne programy: program szkoły zawodowej niższego stopnia (2-letni), program szkoły zawodowej wyższego stopnia (3-letni), program szkoły technicznej (4-letni), program techniczno-zawodowy (2-letni). Ponadto szkoły te realizują roczne kursy zawodowe. W szkołach zawodowych można zdawać tzw. maturę zawodową, która umożliwia kontynuację edukacji na wybranych kierunkach na poziomie wyższym.

Szkoły policealne i pomaturalne prowadzą dwuletnie programy edukacyjne przygotowujące do konkretnego zawodu.

Szkoły wyższe – warunkiem rozpoczęcia edukacji w tych placówkach jest ukończenie szkoły średniej.

W Słowenii działają 4 uniwersytety: w Lublanie, Mariborze, Koprze oraz w Novej Goricy (te dwa ostatnie do placówki prywatne). Edukacja w nich jest trójstopniowa i obejmuje studia pierwszego stopnia (3 lub 4 lata), studia magisterskie (rok lub 2 lata) oraz studia doktoranckie. W ramach edukacji pierwszego stopnia możliwy jest wybór pomiędzy edukacją tzw. uniwersytecką lub studiami zawodowymi (połączonymi z praktyczną nauką zawodu). Realizowane przez tę samą placówkę warianty różnią się programem (i kryteriami przyjęcia). Wariant uniwersytecki przeznaczony jest dla absolwentów szkół średnich ogólnokształcących.

System szkół publicznych uzupełniają szkoły prywatne, w tym międzynarodowe prowadzące kształcenie w języku angielskim lub francuskim.

Edukacja osób z niepełnosprawnościami – w systemie funkcjonują przedszkola oraz szkoły podstawowe. W niektórych placówkach możliwa jest edukacja integracyjna. Szczegółowych informacji na temat tych placówek udzielają ośrodki pomocy społecznej.

Szkoły muzyczne i baletowe – funkcjonują w uzupełnieniu do ogólnego systemu nauczania jako niezależne podmioty. Mogą to być zarówno placówki publiczne, jak i prywatne, które oferują programy nauczania trwające od roku do ośmiu lat. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu i w samych placówkach.

Procedury rekrutacyjne

Do żłobka i przedszkola rekrutacja prowadzona jest najczęściej do marca roku, w którym dziecko ma zacząć do niego uczęszczać (w niektórych gminach do lutego). Zapisy prowadzone są na poziomie gminy. Rodzice wypełniają formularz, który następnie zanoszą lub wysyłają z wymaganymi załącznikami pocztą do placówki pierwszego wyboru. Istnieje możliwość wyboru trzech placówek (przykładowy formularz obowiązujący w stolicy kraju: https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Obrazec-Vloga-za-vpis-otroka-v-vrtec-za-solsko-leto-2019-2020-4.pdf). Wśród kryteriów punktowanych w procesie rekrutacji są: zamieszkanie na terenie gminy, płacenie podatków, otrzymywanie dodatku z tytułu posiadania dziecka, liczba rodzeństwa, samotne rodzicielstwo. Zgłoszenie po terminie w praktyce uniemożliwia uzyskanie miejsca w placówce publicznej (dzieci trafiają na listę oczekujących i mogą liczyć na zakwalifikowanie jedynie w sytuacji, kiedy są wolne miejsca).

Szkoła podstawowa: zapisy do klasy pierwszej na kolejny rok szkolny prowadzone w lutym dla dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończą 6 lat. W praktyce rejonowa szkoła podstawowa listownie informuje o konieczności zapisania dziecka i zaprasza na tzw. dni otwarte, w trakcie których można dopełnić formalności. Rodzice planujący edukację dziecka w innej placówce zgłaszają to w szkole rejonowej. W przypadku, kiedy dziecko zmienia szkołę lub rozpoczyna edukację na etapie późniejszym niż klasa pierwsza, należy zgłosić się bezpośrednio do pracownika socjalnego w wybranej szkole podstawowej.

Szkoła średnia: początek rekrutacji ogłaszany jest w styczniu; w lutym organizowane są dni otwarte, aplikacje należy złożyć zgodnie z zasadami i w terminie określonym przez daną szkołę.

Szkoła wyższa: nabór ogłaszany jest w styczniu. Informacje o wolnych miejscach oraz warunki rekrutacji dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu. Kandydaci posiadający obywatelstwo jednego z krajów UE biorą udział w rekrutacji na takich samych warunkach jak obywatele Słowenii.

Szkoła muzyczna: w przeciwieństwie do rozwiązań obowiązujących w większości krajów placówki działają na zasadach określonych dla szkół podstawowych. W teorii zatem powinny mieć do nich dostęp wszystkie dzieci od 6 do 15 lat. W praktyce każdego roku w maju Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu określa limity dla poszczególnych szkół na kolejny rok szkolny, a placówki prowadzą rekrutację w systemie przesłuchań.

Obowiązki i prawa ucznia

Nie różnią się od regulacji obowiązujących w Polsce. Duży nacisk jest położony na politykę niedyskryminacji.

Obowiązki i prawa rodzica

W zasadzie nie odbiegają od uregulowań polskich. Jedynym wyjątkiem jest ustawowy nakaz odprowadzania dziecka do szkoły do momentu ukończenia 7 lat (potem rodzic może wyrazić zgodę na samodzielne przychodzenie i powrót ze szkoły; w tym celu wypełnia odpowiedni formularz w szkole).

System wsparcia szkolnego

We wszystkich żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich uczniowie mają prawo do konsultacji i pomocy specjalistów w formie porad psychologa, pedagoga, doradcy społecznego, pracownika socjalnego, specjalisty w zakresie pedagogiki specjalnej oraz inkluzywnej. Rodzina ucznia może otrzymać szeroką pomoc np. w znalezieniu stypendium, uzyskaniu wsparcia finansowego, dostosowaniu przestrzeni szkolnej do potrzeb ucznia, dostępie do podręczników, organizacji dodatkowego wsparcia dla ucznia.

Szkoła podstawowa

Odrębny system wsparcia dzieci migrantów umożliwia promocję do kolejnej klasy, nawet jeżeli w pierwszym roku edukacji w słoweńskiej placówce uczeń nie został sklasyfikowany ze wszystkich przedmiotów.

Dzieci rozpoczynające naukę w słoweńskim systemie nauczania mają prawo do kursu języka słoweńskiego przez pierwsze dwa lata edukacji. Szkoła na wniosek rodziców może również zorganizować nauczanie języka ojczystego w godzinach popołudniowych (po podstawowym czasie nauki).

Obowiązkiem szkół podstawowych jest ścisła współpraca z placówkami ochrony zdrowia, w szczególności obejmująca badania kontrolne uczniów klasy pierwszej, a następnie regularne kontrole oraz realizację szczepień zgodnie z przyjętym w RSI kalendarzem. Szkoły podstawowe nie mają obowiązku zapewnienia opieki pielęgniarskiej czy stomatologicznej na swoim terenie. Mimo to w niewielkiej liczbie placówek przyjmują stomatolodzy.

Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do nieodpłatnego wypożyczenia podręczników.

Wyżywienie: szkoły podstawowe organizują zbiorowe wyżywienie. Uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 53% średniego wynagrodzenia w kraju mają prawo do darmowego drugiego śniadania. Z kolei darmowy lunch oraz drugie śniadanie przysługują uczniom z rodzin, w których dochód nie przekracza 36% średniego wynagrodzenia w kraju. Decyzję o dofinansowaniu wyżywienia wydaje, na wniosek rodzica, ośrodek pomocy społecznej.

Szkoła średnia

Młodzież rozpoczynająca naukę w słoweńskim systemie nauczania ma prawo do kursu języka słoweńskiego przez pierwsze dwa lata edukacji. Szkoła na wniosek rodziców może zorganizować nauczanie języka ojczystego w godzinach popołudniowych (po podstawowym czasie nauki).

Nie ma obowiązku organizacji systemu wypożyczania podręczników przez szkoły średnie, ale w praktyce większość placówek takie posiada. W odróżnieniu od szkoły podstawowej wypożyczenie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia niewielkiej opłaty.

Zasady organizacji wyżywienia są takie same jak w szkołach podstawowych.

Kwestie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów oraz uczniów z rodzin ubogich prowadzą lokalne ośrodki pomocy społecznej.

Szkoły policealne i wyższe

Studenci mogą korzystać z ulg w opłatach za komunikację miejską i transport kolejowy. Funkcjonuje również system kuponów na zakup obiadów (za pośrednictwem uczelni studenci nabywają dofinansowywane przez państwo vouchery na obiady w określonych stołówkach/restauracjach). Funkcjonuje system stypendiów dla najzdolniejszych i najuboższych (na zasadach takich samych jak w przypadku uczniów szkół średnich).

Pomoc poza szkołą

Pomoc poza szkołą dla dzieci migrantów jest świadczona również przez różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Przykładowo Slovenska filantropija oferuje dwa programy pomocowe: program wsparcia i integracji dla migrantów oraz program dla młodych migrantów. Oferują one pomoc psychologiczną, pomoc w integracji, pomoc prawną oraz opiekę nad nieletnimi niemającymi opiekunów.

Dzieci z rodzin znajdujących się w trudnym położeniu społecznymi  ekonomicznym mogą liczyć również na wsparcie władz lokalnych. Na podstawie zaświadczenia z lokalnego ośrodka pomocy społecznej (center za socialno delo) przysługuje im np. pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w żłobku lub przedszkolu.

Wsparcie władz lokalnych

Podstawowym miejscem, gdzie rodziny zamieszkujące w Słowenii mogą uzyskać poradę i konkretną pomoc, są ośrodki pomocy społecznej (center za socialno delo), w kompetencjach których znajduje się:

 • udzielanie porad małżeńskich i porad dla osób w związkach partnerskich,
 • mediacje w rodzinie,
 • pomoc w zawieraniu porozumień dotyczących opieki nad dziećmi,
 • informacje nt. obowiązku alimentacyjnego,
 • procedury uznania ojcostwa (tylko w sprawach nie budzących wątpliwości; pozostałe są rozstrzygane w sądzie),
 • zawieranie związków małżeńskich przez osoby nieletnie (opinia na wniosek sądu),
 • procedury uzyskiwania pełnej zdolności do czynności prawnych przez nieletnich rodziców (decyzja na wniosek nieletniego rodzica),
 • działania na rzecz ochrony praw dziecka,
 • zapewnienie opiekuna osobie nieletniej, procedury adopcyjne i sprawowania opieki zastępczej.

Ponadto ośrodki opieki społecznej zajmują się kwestiami socjalnymi osób dorosłych, niepełnosprawnych, świadczeniami na rzecz bezrobotnych, kwestiami urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, wychowawczego ustalania prawa do pracy w skróconym wymiarze czasu pracy. W ich kompetencjach znajdują się również świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia dla rodzin wielodzietnych, świadczenia dla rodzin, w których jeden z rodziców rezygnuje z pracy w związku z koniecznością opieki nad chorym dzieckiem oraz system stypendiów socjalnych i dopłat do wyżywienia jak również opłat za żłobek/przedszkole.

Wychowanie
 

Obowiązki rodzica

Zgodnie z art. 54 słoweńskiej Konstytucji prawem i obowiązkiem rodzica i opiekuna jest utrzymanie, wychowanie i zapewnienie edukacji dziecku. Prawa te mogą zostać ograniczone jedynie w sytuacji, kiedy przemawia za tym interes nieletniego. Dzieci urodzone w związku pozamałżeńskim mają takie same prawa jak dzieci urodzone w małżeństwie.

Prawo nie precyzuje, w jakim wieku można dziecko pozostawić bez opieki w domu. Ustala natomiast dolną granicę wieku dla dzieci, które mogą przychodzić lub wracać ze szkoły bez opieki dorosłego (jest to ukończony 7. rok życia).

System świadczeń socjalnych

Lokalne władze pomagają przede wszystkim rodzinom w trudnej sytuacji finansowej. Jest to wsparcie w postaci środków pieniężnych oraz zapewnienie pierwszeństwa w otrzymaniu miejsca w żłobku lub przedszkolu. Publiczne szkoły podstawowe mają obowiązek przyjęcia każdego dziecka zamieszkującego w okręgu danej placówki.

Problemy wychowawcze

W przypadku problemów wychowawczych w pierwszej kolejności pomocy należy szukać u specjalistów w szkole: pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego.

Poza szkołą działa sieć UNICEF Safe Points zlokalizowanych zwykle w okolicy szkół i nastawionych na problem przemocy rówieśniczej, do której najczęściej dochodzi właśnie poza szkołą, kiedy brak jest nadzoru ze strony osób dorosłych (750 punktów w 105 miejscowościach).

Ponadto funkcjonują telefony zaufania dla osób zmagających się z problemami psychicznymi i myślami samobójczymi:

 • 116 123 Telefon zaufania Samarytanina i Towarzysza – Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (24h na dobę) ,
 • 116 111 TOM telefon dla dzieci i młodzieży (czynny w godz. 8:00 – 20:00),
 • 01 520 99 00 telefon w przypadku problemów psychicznych (czynny w godz. 19:00 – 7:00),
 • 031 233 211 centrum wsparcia kobiet (24h na dobę).

Pomoc można uzyskać również za pośrednictwem strony internetowej: http://www.tosemjaz.net/

Poza powyższymi w rejonowych przychodniach lekarskich (zdravstveni dom) organizowane są bezpłatne warsztaty nt. walki z depresją.

Problemy rodzinne

W Słowenii funkcjonują rozwiązania podobne do przyjętych w Polsce, tj. każdy przypadek rozwodu, separacji i ewentualnego podziału opieki nad dzieckiem jest rozpatrywany indywidualnie. Rodzice, którzy decydują się na rozstanie, powinni ustalić wspólnie zasady opieki nad dzieckiem, kierując się przede wszystkim dobrem i potrzebami dziecka. W przypadku braku porozumienia strony próbują wypracować konsensus przy wsparciu ośrodka pomocy społecznej (center za socialno delo). Jeżeli pomoc ośrodka pomocy społecznej okaże się nieskuteczna, na wniosek jednego lub obydwojga rodziców sprawę rozpatruje sąd ustalając sposób sprawowania opieki. Z własnej inicjatywy sąd może również powierzyć opiekę nad dzieckiem osobie trzeciej jeżeli uzna, że takie rozwiązanie leży w interesie małoletniego. Przed wydaniem wyroku sąd zobowiązany jest do wysłuchania opinii zarówno dziecka, jak i ośrodka pomocy społecznej. W praktyce decyzja dotyczące sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem najczęściej wydawana jest wraz z orzeczeniem o rozwodzie (art. 78 ustawy o małżeństwie i relacjach rodzinnych). W przypadku, gdy rodzice nie mieszkają razem, ale w stosunku do żadnego z nich nie orzeczono pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich, o najistotniejszych sprawach dziecka powinni decydować w drodze konsensusu, podczas gdy decyzje dotyczące spraw codziennych podejmuje rodzic, z którym dziecko mieszka (art. 113 ustawy o małżeństwie i relacjach rodzinnych).

Problemy z prawem
 

System opieki społecznej

Sprawują ją lokalne ośrodki pomocy społecznej. Lista ośrodków znajduje się pod adresem: www.csd-slovenije.si

Dostęp do pomocy prawnej

Rejestr adwokatów dostępny jest pod adresem: www.odv-zb.si. Znalezienie odpowiedniej osoby ułatwia wyszukiwarka, za pomocą której można wybrać prawników posługujących się danym językiem lub też zamieszkujących w okolicy.

W Słowenii funkcjonuje również system bezpłatnych porad prawnych dla osób, którym sytuacja materialna/życiowa uniemożliwia skorzystanie z odpłatnej pomocy: www.mp.gov.si

Osoby potrzebujące pomocy tłumacza przysięgłego j. polskiego mogą wybrać jedną z osób znajdujących się w oficjalnym rejestrze: spvt.mp.gov.si

Osoby, które popadły w konflikt z prawem, otrzymują adwokata z urzędu wraz usługami tłumacza j. polskiego w niezbędnym zakresie (nie powinien zatem istnieć problem językowy).

Przy sądach okręgowych działają wydziały rodzinne rozstrzygające na podstawie ustawy o stosunkach rodzinnych i ustawy o zapobieganiu przemocy w sprawach cywilnych i rodzinnych (rozwód, alimenty, uznanie ojcostwa).

Osoby mające problemy z pracodawcą mogą skontaktować się z organizacją Delavska Svetovalnica, która udziela porad i wsparcia ofiarom nieuczciwych pracodawców (dużą grupę klientów stanowią cudzoziemcy):  www.delavskasvetovalnica.si.

Tu znajdziesz pomoc
 

Lista kontaktów w Słowenii

AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LUBLANIE

T: +386 1 436 54 50

F: +386 1 436 25 21

E:  lublana.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Telefon alarmowy: +386 (0) 41 750 508

www.lublana.msz.gov.pl

Veleposlaništvo Republike Poljske v Ljubljani

Bežigrad 10

1000 Ljubljana

URZĄD ds. OCHRONY I RATOWNICTWAT: +386 1 471 33 22

Uprava RS za zaščito in reševanje,

Vojkova cesta 61

1000 Ljubljana

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCHT: +386 1 428 40 00

Ministrstvo za notranje zadeve

Štefanova 2

1501 Ljubljana

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHT: +386 1 478 20 00

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova cesta 25

1001 Ljubljana

TELEFONY ALARMOWE:

Straż pożarna112 
Policja113 
Pogotowie ratunkowe112 

POLICJA DROGOWA:

Ljubljana

Grič 56,

1000 Ljubljana

T: +386 1 583 88 20

T: +386 1 583 88 21

E: ppp.pulj@policija.si

UE Ljubljana, Domžale, Kamnik, Vrhnika, Logatec, Grosuplje, Kočevje, Ribnica, Litija, Zagorje ob. Sabi, Trbovlje, Hrastnik
CeljeKopališka ulica 3, 3320 Velenje

T: +386 3 57 27 800

E: ppp_celje.puce@policija.si

Policijska uprava Celje
KranjBleiweisova cesta 3, 4000 Kranj

T: +386 4 233 64 50

E: ppp_kranj.pukr@policija.si

Policijska uprava Kranj
KoperSpodnje Škofije 18, 6281 Škofije

T: +386 5 610 05 30

E: ppp_koper.pukp@policija.si

Policijska uprava Koper
Murska Sobota

Ulica arhitekta Novaka 11,

9000 Murska Sobota

T: +386 2 522 44 50

E: ppp_murska_sobota.pums@policija.si

Policjska uprava Murska Sobota
Maribor

Ptujska cesta 117,

2000 Maribor

T: +386 2 450 20 30

E: ppp_maribor.pumb@policija.si

Policijska uprava Maribor
Nova Gorica

Žnidaršičeva ulica 17,

5290 Šempeter pri Gorici

T: +386 5 393 41 00

E: ppp_nova_gorica.pung@policija.si

 
Novo mesto

Ljubljanska cesta 30,

8000 Novo mesto

T: +386 7 332 74 50

E: ppp_novo_mesto.punm@policija.si

Policijska uprava Novo mesto

NAJWAŻNIEJSZE SŁUŻBY W GŁÓWNYCH MIASTACH KRAJU:

SŁOWENIA112Centrum informacyjne, pomoc medyczna, straż pożarna, pomoc weterynaryjna, jednostki ratownicze
 113Policja
 080 12 00Policja – anonimowy telefon
 116 000Wspólny europejski numer telefonu ds. zgłaszania zaginień dzieci
   
01 LUBLANA+386 1 522 50 50Szpital
 +386 15228408Pomoc medyczna w nagłych przypadkach
 +386 1 522 6060Szpital położniczy
   
02 MARIBOR+386 2 321 1000Szpital
 +386 2 333 1800Pomoc medyczna w nagłych przypadkach
 +386 2 321 2452Szpital położniczy
   
02 MURSKA+386 2 512 3100Szpital
     SOBOTA+386 2 534 1326Pomoc medyczna w nagłych przypadkach
 +386 2 512 3100Szpital położniczy
   
03 CELJE+386 3 423 3000Szpital
 +386 3 543 4211Pomoc medyczna w nagłych przypadkach
 +386 3 423 3338Szpital położniczy
   
03 TRBOVLJE+386 3 565 2500Szpital
 +386 3 562 4100Pomoc medyczna w nagłych przypadkach
 +386 3 565 2500Szpital położniczy
   
04 KRANJ+386 4 586 8000Szpital
 +386 4 280 4100Pomoc medyczna w nagłych przypadkach
 +386 4 208 2800Szpital położniczy
   
05 NOVA GORICA+386 5 330 1000Szpital
 +386 5 338 3333Pomoc medyczna w nagłych przypadkach
 +386 5 330 1000Szpital położniczy
   
05 KOPER+386 5 660 6000Szpital
 +386 5 664 7100Pomoc medyczna w nagłych przypadkach
 +386 5 660 6000Szpital położniczy
   
07 NOVO MESTO+386 7 391 6100Szpital
 +386 7 391 6700Pomoc medyczna w nagłych przypadkach
 +386 7 391 6200Szpital położniczy
Ośrodek dla uchodźców

Veliki otok 44 Z

6230 Postojna

T: +386 5 701 34 40

E: ct.uup@policija.si

Center za tujce

BEZPIECZNE DOMY, CENTRA KRYZYSOWE i CENTRA POMOCY:

CSD Krško

Cesta krških žrtev 11,

8270 Krško

 +386 7 490 4950 gpcsd.krsko@gov.siCentrum dla kobiet i dzieci- ofiar przemocy
CSD Maribor

Zagrebška cesta 72,

2000 Maribor

+386 2 480 1186

+386 2 250 6600

gpcsdmb@gov.si

varnahmb@t-2.net

Centrum dla ofiar przemocy w rodzinie
CSD PtujTrstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj

+386 2 787 5600

+386 2 787 5669

+386 51 368 299

gpcsd.ptuj@gov.si

varna.hisa.ptuj@gmail.com

BEZPIECZNY DOM Ptuj
CSD Sežana

Kosovelova 4b,

6210 Sežana

 +386 5 969 4020

+386 70 754 530

gpcsd.sezan@gov.si

vhkras@gmail.com

BEZPIECZNY DOM Sežana
Društvo regionalne varne hiše Celjep.p. 347, 3000 Celje

 +386 51 233 894

varna.hisace@siol.net,
e-mail

Bezpieczny dom dla kobiet i dzieci – ofiar przemocy
Društvo SOS TELEFON za ženske in otroke – žrtve nasiljap.p. 2726, 1001 Ljubljana

+386 1 544 35 13

+386 31 699 333

drustvo-sos@drustvo-sos.si

jw.
Društvo varnega zavetja PomurjaBabinci 16, 9240 Ljutomer

 +386 2 584 83 90

+386 31 442 200

vh.pomurja@gmail.com

jw.
Društvo za nenasilno komunikacijoLinhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

 +386 1 434 48 22

+386 31 736 726

info@drustvo-dnk.si

vh.dnk@siol.net

jw.
Društvo za pomoc ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske

Slovenski trg 1 , p.p. 575

4000 Kranj

 +386 51 200 083

vh.gorenjska@siol.net

jw.
Društvo ženska svetovalnicaCesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana

+386 1 521 16 02

+386 31 233 211

kc@svetovalnica.org

jw.
Društvo življenje brez nasilja

Rozmanova ulica 10

p.p. 345

8000 Novo mesto

 +386 7 332 68 95

+386 31 393 614

varnahisa.nm@gmail.com

jw.
Zavod Karitas Samarijan

Skakalniška 1,

5250 Solkan

 +386 5 330 02 34

+386 31 655 961

karitas.samarijan@siol.net

jw.
Slovenska Karitas

Kristanova ulica 1,

1000 Ljubljana

 +386 1 300 59 60

info@karitas.si

Caritas RSI
Slovenska fundacija za UNICEF

Pavšičeva ulica 1,

1000 Ljubljana

 +386 1 583 80 80

info@unicef.si

 
Slovensko društvo Hospic

Gosposvetska 9,

1000 Ljubljana

 +386 1 24 44 493

info@hospic.si

hospicjum
Društvo Amnesty International Slovenije

Dunajska cesta 5,

1000 Ljubljana

 +386 1 426 93 77

amnesty@amnesty.si

www.amnesty.si

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:

Humanitarno društvo Hrana za Življenje

Gornji trg 27

1000 Ljubljana E: info@ffl.si

www.ffl.si

Gorące posiłki, paczki żywnościowe, porady
Gorska reševalna zveza Slovenije

Bleiweisova cesta 34

4101 Kranj E: grzs@siol.net

Ratownictwo górskie i w stanach zagrożeń związanych z katastrofami naturalnymi i wypadkami w trudno dostępnych miejscach
Rdeči križ Slovenije

Mirje 19

1000 Ljubljana

E: rdeci.kriz@rks.si

Słoweński Czerwony Krzyż
Društvo za mentalno zdravje

Glavarjeva 47

1000 Ljubljana zlatkojajcanin.dzm@gmail.com

Pomaganie ludziom z mieszaną depresją

stany lękowe i nerwice.

Lista organizacji polonijnych w Słowenii

W Słowenii formalnie zarejestrowana jest jedna organizacja polonijna: Towarzystwo Przyjaźni Słoweńsko-Polskiej, której prezesem jest miejscowy lekarz Janusz Klim. Ze względu na ograniczoną aktywność organizacja nie posiada oficjalnej trony internetowej. W kwestiach polonijnych należy kontaktować się bezpośrednio z Ambasadą RP w Lublanie. Na terenie Słowenii posługę duszpasterską pełni dwóch księży polskich:

Ks. Andrzej Gosek (nieformalny duszpasterz Polonii w RSI)

Župnija Ljubljana Kašelj – Zalog

Cerutova 20, 1000 Ljubljana

T: +386 1 528 03 38

T: +386 51 611 014

E: Zupnija.lj.kaselj-zalog@rkc.si

Ks. Rafał Kędzierski

Župnija Doljni Logatec

Notranjska cesta 6, 1370 Logatec

T: +386 1 754 17 57

E: zupnija.logatec@gmail.com

www.zupnija-dolnji-logatec.rkc.si

Lista kontaktów w Polsce

Instytucja

Dane kontaktowe

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Konsularny

Adres: Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa

Telefon: (22) 523-90-00

Strona internetowa: www.gov.pl/web/dyplomacja

Telefon: (22) 523-94-44

E-mail: DK.Sekretariat@msz.gov.pl,  

informacja.konsularna@msz.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Adres: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Telefon: (22) 239-07-40

Strona internetowa: zobacz

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Departament Polityki Rodzinnej

Adres: ul. Nowogrodzka 1/3/5,  00‐513 Warszawa

Telefon: (22)250-01-08

Strona internetowa: www.gov.pl/web/rodzina

Telefon: (22) 461-60-60

E-mail: sekretariat.dsr@mrpips.gov.pl

Rzecznik Praw Dziecka

Adres: ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa

Telefon: (22) 583-66-00

Dziecięcy Telefon Zaufania: 800-12-12-12

E-mail: rpd@brpd.gov.pl

Strona internetowa: www.brpd.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres: Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Telefon: (22) 551-77-00

Infolinia: 800-676-676

E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Strona internetowa: www.rpo.gov.pl

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Telefon: (22) 599-71-20

E-mail: sekretariat@wcpr.pl

Strona internetowa: www.wcpr.pl

Zielona Linia

(udziela pomocy w zakresie usług rynku pracy i dostępnych świadczeń)

Adres: Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, ul. Trawiasta 20b, 15-161 Białystok

Telefon: 19524 (Infolinia)

E-mail: biuro@zielonalinia.gov.pl

Strona internetowa: www.zielonalinia.gov.pl

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Adres: ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa

Telefon: (22) 469-11-26

E-mail: sekretariat@orpeg.pl

Strona internetowa: www.orpeg.pl

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Adres: ul. 6-go Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa

Telefon: (22) 855-44-32

E-mail: sekretariat@woik.waw.pl

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej dla poszczególnych województw: zobacz

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF

Adres: ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa

Telefon: (22) 568-03-00

E-mail: unicef@unicef.pl

Strona internetowa: www.unicef.pl

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

Telefon: 800-120-002

Strona internetowa: zobacz

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Adres: ul. Oleandrów 6, III piętro,  00-629 Warszawa

Telefon: (22) 626-94-19

E-mail: kopd@kopd.pl

Strona internetowa: www.kopd.pl