Przewodnik prawny dla polskiej rodziny za granicą

Przewodnik prawny dla polskiej rodziny za granicą

Słowacja

Najważniejsze informacje

Szkoła

Model edukacji

Rodzaje szkół: państwowe (publiczne), kościelne, prywatne.

Podział szkół:

 • przedszkola (dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat),
 • szkoły podstawowe (dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat): pierwszy stopień edukacji (klasa I – IV); drugi stopień edukacji (klasa V – IX),

Istnieje możliwość – po ukończeniu 4. klasy szkoły podstawowej – przejścia ucznia do 8-letniego liceum ogólnokształcącego, jest to uwarunkowane przystąpieniem do egzaminów wstępnych oraz dobrymi wynikami w nauce,

Obowiązek szkolny dziecka trwa 10 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 16 lat.

 • szkoły średnie i licea (dla dzieci w wieku od 15 do 19 lat) – 4- lub 5-letnie kształcenie zakończone egzaminem maturalnym (pisemnym i ustnym),
 • szkoły wyższe, uniwersytety (osoby które ukończyły 19 lat).

Rok szkolny

Zgodnie z § 150 ust. 7 słowackiej ustawy o wychowaniu i kształceniu (zákon č. 245/2002 Z. z. o výchove a vzdelávaní) słowackie Ministerstwo Szkolnictwa (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) jest zobowiązane do ogłoszenia i zamieszczenia na swojej stronie internetowej www.minedu.sk terminów rozpoczęcia i zakończenia ferii letnich, ferii zimowych w poszczególnych słowackich województwach oraz jesiennej przerwy świątecznej, zimowej przerwy świątecznej, przerwy półrocznej oraz wiosennej przerwy świątecznej na trzy kolejne lata szkolne.

Zgodnie z § 61 słowackiej ustawy o szkołach wyższych (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách) rok akademicki rozpoczyna się 1 września, a kończy się 31 sierpnia następnego roku. Rok akademicki może zostać podzielony na dwa albo na trzy trymestry. Harmonogram roku akademickiego każda uczelnia ustala samodzielnie.

Procedura naboru dziecka do szkoły i przedszkola

Szkoła

Kwestie te zostały uregulowane w słowackiej ustawie o wychowaniu i kształceniu (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní) oraz rozporządzeniu o szkole podstawowej (vyhláška č. 350/2008 Z. z. o základnej škole).

Obowiązkowi szkolnemu podlegają zamieszkałe lub przebywające w Republice Słowackiej dzieci posiadające obywatelstwo słowackie, jak również dzieci posiadające obywatelstwo innego państwa. Nikt nie jest zwolniony ze spełniania obowiązku szkolnego.

Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego następującego po dniu, w którym dziecko ukończyło 6 lat i wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Jeżeli nie wykazuje ono dojrzałości szkolnej, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o odroczeniu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny, na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka i dołączonej do niego opinii lekarza pediatry oraz opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczeń spełnia obowiązek szkolny przez uczęszczanie do szkoły podstawowej znajdującej się w okręgu szkolnym właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego ucznia, o ile jego przedstawiciel ustawowy nie dokonał wyboru dla niego innej szkoły. Przedstawiciel ustawowy dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu jest obowiązany do zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej. Zapis odbywa się w terminie od 1 do 30 kwietnia, poprzedzającego początek roku szkolnego, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej w terminie do 15 czerwca, poprzedzającego początek roku szkolnego, w którym dziecko rozpocznie  spełnianie obowiązku szkolnego.

W trakcie zapisu przedstawiciel ustawowy dziecka powinien stawić się osobiście wraz z dzieckiem w szkole podstawowej i okazać ważny dokument tożsamości (w przypadku zamieszkałego w Republice Słowackiej cudzoziemca również ważną słowacką kartę pobytu) i akt urodzenia dziecka (w przypadku zamieszkałego w Republice Słowackiej dziecka posiadającego obywatelstwo innego państwa także jego ważny dokument tożsamości i ważną słowacką kartę pobytu). Republika Słowacka nie wydaje dla uczniów legitymacji szkolnych. W razie potrzeby dyrektor szkoły – na żądanie ustawowego przedstawiciela dziecka – wystawi zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Przedszkole

Zgodnie z § 3 rozporządzenia słowackiego Ministerstwa Szkolnictwa w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach (vyhláška č. 306/2008 Z. z. o materskej škole) dziecko może zostać przyjęte do przedszkola na pisemny wniosek jego przedstawiciela ustawowego, złożony do dyrektora przedszkola wraz z zaświadczeniem lekarza pediatry (všeobecný lekár pre deti a dorast) o stanie zdrowia dziecka. W przypadku dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, przedstawiciel ustawowy składa również opinię właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Decyzję w sprawie odroczenia realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego przedstawiciel ustawowy składa do dyrektora przedszkola w terminie do 15 kwietnia. Decyzję w sprawie dodatkowego odroczenia realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego przedstawiciel ustawowy składa wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz zaświadczeniem lekarza pediatry (všeobecný lekár pre deti a dorast ) o stanie zdrowia dziecka. Dziecko, które ukończyło 2 lata może zostać przyjęte do przedszkola, o ile przedszkole posiada odpowiednie warunki materialne, personalne itp.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w bieżącym roku albo na następny rok szkolny. Warunki przyjmowania dzieci do przedszkola, miejsce i termin składania wniosków na kolejny rok szkolny zostanie ogłoszony przez dyrektora przedszkola i umieszczony w przedszkolu lub w innym miejscu dostępnym dla publicznej wiadomości w okresie od 15 lutego do 15 marca. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 5 lat, dzieci z odroczonym wykonywaniem obowiązku szkolnego oraz dzieci z dodatkowo odroczonym wykonywaniem obowiązku szkolnego. Pozostałe warunki przyjmowania dzieci do przedszkola ustala dyrektor przedszkola i po ich zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną umieszcza je w miejscu widocznym.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można złożyć osobiście, przesłać go pocztą zwykłą lub listem poleconym albo za pomocą poczty elektronicznej. Wniosek można sporządzić samodzielnie, jak również można skorzystać z formularzy takich wniosków zamieszczonych na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli.

W Republice Słowackiej językiem urzędowym jest język słowacki, w związku z czym dokumenty sporządzone w obcych językach należy składać – w razie potrzeby – wraz z ich urzędowymi tłumaczeniami na język słowacki.

Obowiązki i prawa ucznia

Republika Słowacka jest sygnatariuszem Konwencji o prawach dziecka, w której gwarantuje się dziecku m.in. prawo do nauki. Prawa i obowiązki ucznia ujęte są w wydanym przez dyrektora szkoły regulaminie, zgodnie z obowiązującymi słowackimi przepisami prawa (ustawa o wychowaniu i kształceniu, ustawa o pracownikach pedagogicznych i wychowawczych, rozporządzenie o szkole podstawowej). Regulaminy szkolne dostępne są w budynkach szkół oraz na ich stronach internetowych.

Obowiązki i prawa rodzica

Ustawowy przedstawiciel dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu jest zobowiązany do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

Prawa i obowiązki dziecka, ucznia i jego przedstawiciela ustawowego zostały uregulowane w § 144 słowackiej ustawy o wychowaniu i kształceniu (zákon č. 245/2002 Z. z. o výchove a vzdelávaní). W myśl tego przepisu prawa przedstawiciel ustawowy dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu jest obowiązany do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły i zapewnienia mu warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; przyczyny nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych powinien on odpowiednio udokumentować, zgodnie z regulaminem szkolnym. W przypadku, gdy nieobecność ucznia trwa do trzech dni nauki, usprawiedliwia ją jego przedstawiciel ustawowy. W ustawie zostały określone powody, które umożliwiają usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych, m.in. choroba ucznia, podjęta przez lekarza decyzja wykluczająca uczęszczanie ucznia na zajęcia szkolne, wyjątkowo niekorzystne zjawiska atmosferyczne, nagłe zawieszenie świadczenia usług transportu publicznego, nadzwyczajna sytuacja rodzinna lub udział dziecka w konkursach. Uczeń pełnoletni ma prawo do samodzielnego usprawiedliwiania swej nieobecności w szkole, zgodnie z procedurą przyjętą w prawie wewnątrzszkolnym (statut szkoły, regulamin szkolny).

Przedstawiciele ustawowi uczniów mogą dobrowolnie zrzeszać się w radzie rodziców lub w radzie szkoły oraz brać udział w życiu szkoły działając na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji pracy szkoły należą do dyrektora danej szkoły i powinny znaleźć się w jej statucie. Statut szkoły określa między innymi organizację i formy współdziałania z przedstawicielami ustawowymi uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. Możliwe jest utrzymywanie systematycznych kontaktów z nauczycielami i wychowawcami dziecka (zebrania rodzicielskie, konsultacje indywidualne, zaangażowanie w działalność rady rodziców itp.).

Na Słowacji obowiązkowe są bilanse zdrowia dzieci i młodzieży, czyli okresowe badania profilaktyczne, które wykonuje się na określonym etapie rozwoju dziecka: w pierwszym roku życia – 9 badań, w 18. miesiącu życia – jedno badanie, w okresie od 3 do 18 lat życia – raz na dwa lata. Badania lekarskie przeprowadza lekarz pediatra, niekiedy przy współpracy ze specjalistami, a także stomatolog, który powinien przeprowadzić je u dzieci do 18. roku ich życia dwa razy w roku kalendarzowym. Noworodek swój pierwszy bilans zdrowia odbywa tuż po przyjściu na świat.

Przedstawiciel ustawowy dziecka jest zobowiązany do przestrzegania terminów bilansów zdrowia dziecka i zgłaszać się z nim do pediatry na badania profilaktyczne. Badania profilaktyczne wykonywane są w ramach powszechnego obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, którym dziecko zostało objęte, po okazaniu lekarzowi dowodu ubezpieczenia zdrowotnego dziecka (preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia). Kwestie te reguluje §2 słowackiej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (zákon č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe vereného zdravotného poistenia).

System wsparcia szkolnego

Uczniowie, rodzice/opiekuni prawni uczniów i nauczyciele mogą w szkole liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez psychologa szkolnego oraz szkolnego pedagoga specjalnego, którzy współdziałają – w razie potrzeby – z poradniami psychologiczno-pedagogicznych (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva).

Ani szkoła ani jednostka lub podmiot prawny prowadzący szkołę nie zapewnia uczniom bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Kwestie ubezpieczenia zdrowotnego dzieci, uczniów i studiującej młodzieży regulują: ustawa o ubezpieczeniu zdrowotnym i ustawa o ubezpieczalniach zdrowotnych.

Kształcenie dzieci cudzoziemców w zakresie edukacji regionalnej zostało uregulowane w słowackiej ustawie o wychowaniu i kształceniu (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní). Dzieci cudzoziemców posiadające prawo pobytu na terytorium Republiki Słowackiej korzystają z nauki i opieki we wszystkich typach publicznych przedszkoli i szkół na warunkach dotyczących obywateli słowackich.

Dla dzieci cudzoziemców słabo znających lub nieznających języka słowackiego organizowane są kursy języka słowackiego na różnych poziomach, od podstawowego do zaawansowanego. Zgodnie z § 10 ust. 12 słowackiej ustawy o administracji publicznej w zakresie edukacji publicznej oraz samorządzie szkolnym (zákon  č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve) kursy języka słowackiego dla dzieci cudzoziemców posiadające prawo pobytu w Republice Słowackiej są organizowane i finansowane przez departamenty szkolnictwa urzędów powiatowych mających siedziby w miastach wojewódzkich.

Cudzoziemiec podlegający obowiązkowi szkolnemu, który nie zna języka słowackiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, może zostać przypisany przez dyrektora szkoły do właściwej klasy zgodnie z jego wiekiem, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku szkolnego. Następnie dyrektor szkoły – w razie potrzeby – przeznaczy dla niego nauczyciela realizującego kurs języka słowackiego. Dyrektor szkoły równocześnie wystąpi do właściwego departamentu szkolnictwa urzędu powiatowego mającego siedzibę w mieście wojewódzkim z wnioskiem o przyznanie środków finansowych.

W czym pomogą lokalne władze

Benefity, wsparcie finansowe: ulgowe przejazdy uczniów środkami publicznego transportu zbiorowego, dowożenie uczniów do szkół busami szkolnymi.

Rodzic (opiekun prawny) dziecka rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej otrzyma z urzędu pracy, spraw społecznych i rodzinnych jednorazową zapomogę w wysokości 100 euro na zakup wyprawki szkolnej. 

Rodzicom (opiekunom prawnym) dziecka przysługuje także zasiłek dla dziecka pozostającego na ich utrzymaniu w wysokości 18,10 euro miesięcznie, przeznaczony na wspieranie kształcenia, wychowania i całościowego rozwoju dziecka, pod warunkiem, że dziecko regularne uczęszcza na zajęcia szkolne. Rodzic (opiekun prawny) dziecka, znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji materialnej może wystąpić do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu gminy lub urzędu miasta z prośbą o udzielenie zapomogi na zakup dla niego pomocy szkolnych. Zapomogę tą otrzyma pod warunkiem, że urząd gminy lub urząd miasta dysponuje przeznaczonymi na takie cele środkami, po spełnieniu określonych warunków.

Zapewnienie miejsca w szkole: do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, a na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Najczęstsze nieporozumienia

Najczęstsze nieporozumienia wynikają z braku dostatecznych umiejętności językowych ucznia, który przybywa do Słowacji i uczęszcza do słowackiej szkoły publicznej lub anglojęzycznej szkoły międzynarodowej.

Wychowanie
 

Obowiązki rodzica

Żaden słowacki przepis prawny nie określa, kiedy i jak długo może dziecko zostać samo w domu. W zależności od stanu faktycznego, rozmaitych okoliczności i warunków, czyn taki może zostać zakwalifikowany jako przestępstwo porzucenia małoletniego, zgodnie z § 206 słowackiego Kodeksu karnego, ewentualnie, jako pozostawienie dziecka, zgodnie z § 205 słowackiego Kodeksu karnego. Za popełnienie tych przestępstw grozi kara pozbawienia wolności.

System świadczeń socjalnych

Wymienione w słowackiej ustawie o dotacjach podmioty prowadzące szkoły, po złożeniu odpowiednich wniosków do właściwych urzędów pracy, spraw społecznych i rodzinnych otrzymują dotację na wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz na wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych, jak również dotację na zakup pomocy szkolnych dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin i uczęszczających do przedszkola (przygotowanie przedszkolne) oraz do szkoły podstawowej.

Szkoły podstawowe i średnie otrzymują dotacje na naukę jazdy na nartach lub snowboardzie dla uczniów szkół podstawowych i średnich, jak również dotacje na wyjazdy uczniów na „zieloną szkołę”.

Rodzaje i wysokość świadczeń socjalnych przysługujących na dziecko w roku 2020:

 • świadczenie rodzicielskie (rodičovský príspevok) – 270 euro lub 370 euro miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny (prídavok na dieťa) – 24,95 euro miesięcznie,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego (príplatok k prídavku na dieťa) – 11,70 euro miesięcznie,
 • zasiłek pielęgnacyjny (príspevok na starostlivosť o dieťa) – 280 euro lub 80 euro lub 41,10 euro miesięcznie,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (príspevok pri narodení dieťaťa) – 829,86 euro lub 151,37 euro,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia kilku dzieci podczas jednego porodu (príspevok na viac súčasne narodených detí) – 110,36 euro.

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy, Spraw Społecznych i Rodzinnych Republiki Słowackiej (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky): www.employment.gov.sk zamieszczane są aktualne rodzaje i wysokości świadczeń socjalnych przysługujących na dziecko oraz szczegółowe informacje dotyczące:

 • osób mających prawo do świadczeń socjalnych,
 • warunków, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń socjalnych,
 • składania stosownych wniosków,
 • procedur postępowania administracyjnego,
 • zasad wypłacania,
 • wstrzymania i wznowienia wypłaty świadczeń socjalnych oraz dopłaty do nich,
 • podwyżek i obniżek świadczeń socjalnych, odebrania prawa do nich oraz zwrotu wypłaconych świadczeń,
 • obowiązków osób mających prawo do świadczeń socjalnych,
 • utraty prawa do świadczeń socjalnych.

Problemy wychowawcze

Pomocy można szukać u dyrektora przedszkola lub szkoły, nauczycieli, pracowników wychowawczych, szkolnego psychologa, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, stowarzyszeniach społecznych, organizacjach pozarządowych, fundacjach zajmujących się problematyką dzieci sprawiających problemy wychowawcze.

Problemy rodzinne

Rozwód – kwestia rozwodu została uregulowana w § 22- §27 słowackiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (zákon č. 26/2005 Z. z. o rodine). Słowackie przepisy nie przewidują możliwości orzeczenia przez sąd separacji formalnej. Do orzeczenia przez sąd rozwodu nie jest konieczne wcześniejsze orzeczenie separacji. Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód orzeka sąd na wniosek jednego z małżonków, trzeba jednak spełnić przy tym kilka warunków. Pełnomocnikiem procesowym w sprawach o rozwód może być adwokat, wykonujący swój zawód zgodnie z ustawą o adwokaturze. Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje także problematykę małżeństwa, stosunków między rodzicami, dziećmi a pozostałymi członkami rodziny, władzy rodzicielskiej, praw i obowiązków rodziców i dzieci, pieczy zastępczej opieki i kurateli, alimentów, adopcji, ustalenia ojcostwa. Sąd orzekający o rozwodzie jednocześnie orzeka o władzy rodzicielskiej, o powierzeniu opieki nad dzieckiem i alimentach.

Najczęstsze nieporozumienia

Problemy wychowawcze występujące w Republice Słowackiej nie odbiegają od problemów występujących w Polsce.

Problemy z prawem
 

System opieki społecznej

Pomocy społecznej oraz porad z zakresu opieki społecznej udzielają pracownicy: powiatowych urzędów pracy, spraw społecznych i rodzinnych, urzędów gmin oraz urzędów miast – wydziały lub referaty opieki społecznej, domy lub ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, noclegownie, schroniska dla bezdomnych, ubogich, domy dla kobiet doświadczających przemocy i ich dzieci, centra pomocy rodzinie, fundacje, organizacje pozarządowe, kościelne czy zrzeszenia obywatelskie, których zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

W sytuacji takiej zalecane są: zachowanie spokoju i merytoryczna, rzeczowa współpraca ze słowackimi urzędnikami oraz wnioskowanie o okazanie stosownych dokumentów wydanych w tej sprawie przez właściwe organy słowackie w celu zapoznania się z ich treścią, a w przypadku, gdy rodzice, będący cudzoziemcami słabo znającymi lub nieznającymi języka słowackiego, także zażądanie wezwania do stawienia się tłumacza przysięgłego, ewentualnie zażądanie przedłożenia tych dokumentów wraz z ich tłumaczeniem urzędowym na język zrozumiały dla rodziców oraz zażądanie wyjaśnienia – w formie ustnej lub pisemnej – przysługujących im w zaistniałej sytuacji praw.

Dostęp do pomocy prawnej

Lista adwokatów dostępna jest na stronie internetowej słowackiej izby adwokackiej – Slovenská advokátska komora www.sak.sk

Bezpłatną pomoc prawną świadczą (osobą znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej) np. ośrodki pod nazwą Centrum právnej pomoci – szczegółowe informacje znajdują się na jego stronie internetowej www.centrumpravnejpomoci.sk

Najczęstsze nieporozumienia

Źródłem nieporozumień mogą być bariera językowa, różnice kulturowe oraz błędna interpretacja prawa słowackiego oparta na doświadczeniach polskich.

Tu znajdziesz pomoc
 

Lista kontaktów w Republice Słowackiej

W każdym województwie, w każdym powiecie działa sieć organizacji i punktów kontaktowych udzielających porad i pomocy (tymczasowe zakwaterowanie) osobom doświadczającym przemocy rodzinnej – łącznie 45 podmiotów (ujawnione są wyłącznie ich nazwy i numery telefonów komórkowych); na terenie 8 województw działa 46 urzędów pracy, spraw społecznych i rodzinnych – ich lista oraz dane teleadresowe i linki znajdują się na stronie internetowej Centralnego Urzędu pracy, spraw społecznych i rodzinnych w Bratysławie (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny): www.upsvr.gov.sk

Lista organizacji zajmujących się pomocą ofiarom przestępstw, w tym rodzinom w przypadku przemocy w rodzinie znajdują się na stronie internetowej słowackiego Ministerstwa Sprawiedliwości: www.justice.gov.sk

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy, Spraw Społecznych i Rodzinnych Republiki Słowackiej (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) www.employment.gov.sk zostały zamieszczone informacje dotyczące bezpłatnego telefonu zaufania dla kobiet i dziewcząt, które są lub były ofiarami przemocy, w tym przemocy w rodzinie.

Dzwoniąc pod numer 0800 212 212, można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną i prawną, a także informacje o obowiązujących przepisach i procedurach oraz możliwościach uzyskania  dalszej pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

Lista organizacji polonijnych w Republice Słowackiej

 • Klub Polski – Stowarzyszenie Polaków i ich Przyjaciół na Słowacji, oddziały w Bratysławie, Nitrze, Koszycach, Trenczynie i Dubnicy nad Wagiem, brak siedzib, kontakty telefoniczne i informacje o ich działalności na stronie internetowej: www.polonia.sk
 • Stowarzyszenie POLONUS w Żylinie, brak siedziby, kontakt telefoniczne i mailowy oraz informacje o działalności na stronie internetowej: www.ozpolonus.sk

Lista kontaktów w Polsce

Instytucja

Dane kontaktowe

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Konsularny

Adres: Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa

Telefon: (22) 523-90-00

Strona internetowa: www.gov.pl/web/dyplomacja

Telefon: (22) 523-94-44

E-mail: DK.Sekretariat@msz.gov.pl, 

informacja.konsularna@msz.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Adres: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Telefon: (22) 239-07-40

Strona internetowa: zobacz

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Departament Polityki Rodzinnej

Adres: ul. Nowogrodzka 1/3/5,  00‐513 Warszawa

Telefon: (22)250-01-08

Strona internetowa: www.gov.pl/web/rodzina

Telefon: (22) 461-60-60

E-mail: sekretariat.dsr@mrpips.gov.pl

Rzecznik Praw Dziecka

Adres: ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa

Telefon: (22) 583-66-00

Dziecięcy Telefon Zaufania: 800-12-12-12

E-mail: rpd@brpd.gov.pl

Strona internetowa: www.brpd.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres: Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Telefon: (22) 551-77-00

Infolinia: 800-676-676

E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Strona internetowa: www.rpo.gov.pl

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Telefon: (22) 599-71-20

E-mail: sekretariat@wcpr.pl

Strona internetowa: www.wcpr.pl

Zielona Linia

(udziela pomocy w zakresie usług rynku pracy i dostępnych świadczeń)

Adres: Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, ul. Trawiasta 20b, 15-161 Białystok

Telefon: 19524 (Infolinia)

E-mail: biuro@zielonalinia.gov.pl

Strona internetowa: www.zielonalinia.gov.pl

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Adres: ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa

Telefon: (22) 469-11-26

E-mail: sekretariat@orpeg.pl

Strona internetowa: www.orpeg.pl

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Adres: ul. 6-go Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa

Telefon: (22) 855-44-32

E-mail: sekretariat@woik.waw.pl

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej dla poszczególnych województw: zobacz

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF

Adres: ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa

Telefon: (22) 568-03-00

E-mail: unicef@unicef.pl

Strona internetowa: www.unicef.pl

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

Telefon: 800-120-002

Strona internetowa: zobacz

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Adres: ul. Oleandrów 6, III piętro,  00-629 Warszawa

Telefon: (22) 626-94-19

E-mail: kopd@kopd.pl

Strona internetowa: www.kopd.pl