Przewodnik prawny dla polskiej rodziny za granicą

Przewodnik prawny dla polskiej rodziny za granicą

Rumunia

Najważniejsze informacje

Szkoła

Model edukacji

Przedszkole

Przyjmują dzieci w wieku 3 – 6 lat (w miarę wolnych miejsc także od 2 lat).

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • dokument tożsamości dziecka oraz ojca/matki/opiekuna/przedstawiciela prawnego,
 • świadectwo urodzenia dziecka wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia,
 • ewentualnie dodatkowe dokumenty (należy sprawdzić w przedszkolu przed rozpoczęciem naboru).

Istnieje rejonizacja, rodzice mogą jednak starać się zapisać dziecko do przedszkola spoza rejonu.

Tylko niektóre przedszkola są czynne w okresie wakacji letnich; informacje na ten temat można znaleźć na stronach wojewódzkich kuratoriów oświaty (Inspectorat Şcolar).

Edukacja szkolna

 • edukacja podstawowa – klasy 0-4 (od 6. roku życia),
 • gimnazjum – klasy 5-8,
 • liceum – klasy 9-12 / technikum – klasy 9-13 / szkoła zawodowa – klasy 9-11.

Obowiązek szkolny kończy się na klasie 10.

Cykl gimnazjalny kończą egzaminy, od wyniku których uzależnione jest przydzielenie miejsca w liceum/technikum/szkole zawodowej.

Istnieje rejonizacja, rodzice mogą jednak starać się zapisać dziecko do szkoły spoza rejonu (np. rodzic pracujący w odległej dzielnicy może zapisać dziecko do szkoły blisko miejsca pracy, podobnie np. blisko miejsca zamieszkania dziadków).

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • dokument tożsamości dziecka oraz ojca/matki/opiekuna/przedstawiciela prawnego,
 • świadectwo urodzenia dziecka wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
 • ewentualnie inne dokumenty, zwłaszcza w przypadku szkół profilowanych.

Szczegółowych informacji należy szukać na stronach internetowych szkół lub w szkołach.

Szczepienia: odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów szczepień i szczepienia dzieci do 7. roku życia są lekarze rodzinni, w klasach I-VIII obowiązek ten przypada szkole. Oprócz wpisów do rejestru ogólnokrajowego obowiązują książeczki szczepień. Kalendarz szczepień nieco odbiega od polskiego.

Przedszkola i szkoły prywatne: większość rodziców przyjeżdżających do Rumunii na pobyt czasowy (kontrakty) posyła dzieci do akredytowanych placówek prywatnych.

Uznawalność: za uznawanie dokumentów uzyskanych w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej odpowiedzialne jest rumuńskie Ministerstwo Edukacji Narodowej (za pośrednictwem wojewódzkich kuratoriów oświaty).

Nauka języka: cudzoziemcom pragnącym podjąć naukę w szkołach rumuńskich przysługuje bezpłatny roczny kurs języka rumuńskiego (tzw. rok przygotowawczy).

Obowiązki i prawa ucznia

Nie odbiegają od norm przyjętych w Polsce (różnią się zależnie od szkoły/przedszkola i zapisów zawartych w statutach).

Obowiązki i prawa rodzica

Nie odbiegają od norm przyjętych w Polsce (różnią się zależnie od szkoły/przedszkola i zapisów zawartych w statutach).

System wsparcia szkolnego

Pomoc, na jaką dzieci mogą liczyć w szkole, zależy od placówki – zarówno system wsparcia medycznego czy stomatologicznego, jak i psychologicznego. W razie braku gabinetu lekarskiego/stomatologicznego odpowiednią opiekę zapewniają uczniom lekarze rodzinni oraz stomatolodzy, którzy podpisali umowę z Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pomoc psychopedagogiczną, logopedyczną itp. zapewniają Wojewódzkie Centra Zasobów i Wsparcia Edukacyjnego (Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională). Podobne zasady dotyczą przedszkoli.

Z budżetu władz lokalnych finansowane są np. stypendia za wyniki w nauce i socjalne.

Wychowanie
 

System świadczeń socjalnych

Z budżetu państwa finansowane są zasiłki na dzieci. Zasiłek na dziecko przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia lub do chwili ukończenia szkoły średniej. Dzieci obywateli państw trzecich posiadajacych status rezydentów maja prawo do zasiłku, o ile mieszkają razem z rodzicami.

Zasiłek wypłacany jest w trybie miesięcznym i wynosi zależnie od wieku:

 • do 2 lat (3 lat w przypadku dzieci niepełnosprawnych): 200 RON,
 • 2-18 lat (lub do chwili ukończenia szkoły średniej): 84 RON,
 • 3-18 lat (w przypadku dzieci niepełnosprawnych): 200 RON.

Aby otrzymać zasiłek, rodzice lub opiekunowie dziecka muszą zgłosić się do urzędu gminy/miasta/sektora – w przypadku Bukaresztu.

Zasiłek na dziecko nie podlega opodatkowaniu.

Problemy wychowawcze i rodzinne

Problemy wychowawcze i dotyczące ich przepisy, procedury i zasady postępowania z przedstawicielami policji, szkoły i pomocy społecznej nie odbiegają od polskich.

Problemy rodzinne nie odbiegają od polskich.

Problemy z prawem
 

System opieki społecznej

Opieka społeczna funkcjonuje zgodnie z zasadami zbliżonymi do polskich. Instytucją odpowiedzialną są Departamenty ds. Opieki Społecznej i Ochrony Praw Dziecka (Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului), których zadaniem jest pomoc dzieciom i rodzinom w sytuacjach trudnych.

Działalność adwokatów i radców prawnych nie odbiega od norm znanych w Polsce. Wykaz kancelarii adwokackich znajduje się na stronie: www.ifep.ro

Tu znajdziesz pomoc
 

Lista kontaktów w Rumunii

 • Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej

Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Adres: str. Dem.I.Dobrescu nr. 2-4
Sector 1, Bucureşti 010026
Centrala: (0040 21) 315 85 56
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.gov.ro
www.mmuncii.gov.ro

 • Krajowy Urząd ds. Ochrony Praw Dziecka i Adopcji

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA)
Adres: Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7
Sector 1, Bucureşti 010322
Tel.: (0040 21) 315 36 33, 315 36 30, 310 07 89, 310 07 90
Fax: (0040 21) 312 74 74
E-mail: office@anpfdc.ro
www.copii.ro

 • Stowarzyszenie Telefon Dziecka

Asociaţia Telefonul Copilului
Tel.: 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (bezpłatne połączenia w sieci Telekom od poniedziałku do niedzieli w godz. 08:00 – 00:00)
E-mail: telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro
www.telefonulcopilului.ro

 • Ministerstwo Szkolnictwa i Badań

Ministerul Educației şi Cercetării
Adres: str. Gen. Berthelot nr. 28-30
Sector 1, Bucureşti 010168
Centrala: (0040 21) 405 62 00, 405 63 00
E-mail: contact544@edu.gov.ro
www.edu.ro

Lista organizacji polonijnych w Rumunii

Związek Polaków w Rumunii
str. Ioan Vodă Viteazu nr. 5
Suceava 720034
Tel./fax: (0040 230) 520 355
Email: office@dompolski.ro
www.dompolski.ro

Lista kontaktów w Polsce

Instytucja

Dane kontaktowe

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Konsularny

Adres: Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa

Telefon: (22) 523-90-00

Strona internetowa: www.gov.pl/web/dyplomacja

Telefon: (22) 523-94-44

E-mail: DK.Sekretariat@msz.gov.pl,  

informacja.konsularna@msz.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Adres: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Telefon: (22) 239-07-40

Strona internetowa: zobacz

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Departament Polityki Rodzinnej

Adres: ul. Nowogrodzka 1/3/5,  00‐513 Warszawa

Telefon: (22)250-01-08

Strona internetowa: www.gov.pl/web/rodzina

Telefon: (22) 461-60-60

E-mail: sekretariat.dsr@mrpips.gov.pl

Rzecznik Praw Dziecka

Adres: ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa

Telefon: (22) 583-66-00

Dziecięcy Telefon Zaufania: 800-12-12-12

E-mail: rpd@brpd.gov.pl

Strona internetowa: www.brpd.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres: Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Telefon: (22) 551-77-00

Infolinia: 800-676-676

E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Strona internetowa: www.rpo.gov.pl

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Telefon: (22) 599-71-20

E-mail: sekretariat@wcpr.pl

Strona internetowa: www.wcpr.pl

Zielona Linia

(udziela pomocy w zakresie usług rynku pracy i dostępnych świadczeń)

Adres: Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, ul. Trawiasta 20b, 15-161 Białystok

Telefon: 19524 (Infolinia)

E-mail: biuro@zielonalinia.gov.pl

Strona internetowa: www.zielonalinia.gov.pl

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Adres: ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa

Telefon: (22) 469-11-26

E-mail: sekretariat@orpeg.pl

Strona internetowa: www.orpeg.pl

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Adres: ul. 6-go Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa

Telefon: (22) 855-44-32

E-mail: sekretariat@woik.waw.pl

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej dla poszczególnych województw: zobacz

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF

Adres: ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa

Telefon: (22) 568-03-00

E-mail: unicef@unicef.pl

Strona internetowa: www.unicef.pl

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

Telefon: 800-120-002

Strona internetowa: zobacz

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Adres: ul. Oleandrów 6, III piętro,  00-629 Warszawa

Telefon: (22) 626-94-19

E-mail: kopd@kopd.pl

Strona internetowa: www.kopd.pl