Przewodnik prawny dla polskiej rodziny za granicą

Przewodnik prawny dla polskiej rodziny za granicą

Luksemburg

Najważniejsze informacje

Szkoła

Model edukacji

Społeczność międzynarodowa stanowi w Luksemburgu około 48%. Jako kraj imigracji, historyczna siedziba instytucji europejskich oraz licznych banków i międzynarodowych firm, Wielkie Księstwo Luksemburga z biegiem czasu przygotowało zróżnicowaną ofertę szkolną, aby zaspokoić potrzeby i życzenia rodziców z różnych środowisk. Oprócz zwykłego systemu luksemburskiego istnieje również oferta, głównie anglojęzyczna i francuskojęzyczna, która gwarantuje uzyskanie dyplomu otwierającego drzwi do uczelni międzynarodowych. Luksemburski system edukacji charakteryzuje się wielojęzyczną tradycją; nauczanie języków (luksemburskiego, niemieckiego, francuskiego będącymi językami oficjalnymi w Luksemburgu oraz angielskiego) zajmuje centralne miejsce.

Szkoła podstawowa składa się z czterech cykli:

 • cykl 1 dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat,
 • cykl 2 dla dzieci w wieku od 6 do 7 lat,
 • cykl 3 dla dzieci w wieku od 8 do 9 lat,
 • cykl 4 dla dzieci w wieku od 10 do 11 lat.

Luksemburski system edukacji oferuje również – jako opcjonalny – jeden rok edukacji wczesnoszkolnej dla dzieci w wieku 3 lat. Dzieci niepełnosprawne lub ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są albo włączane do regularnej edukacji, albo kierowane do przystosowanej placówki oświatowej. Luksemburska szkoła, na każdym poziomie edukacji, oferuje pomoc przy przyjmowaniu i zapisywaniu uczniów zagranicznych.

Zasady dostępności do tzw. kursów integracyjnych dla uczniów nowo przybyłych, w tym językowych, określa Rozporządzenie wielkoksiążęce z 16 czerwca 2009 r. o funkcjonowaniu kursów i klas przyjęć dla dzieci nowo przybyłych w kraju.  Uczeń, który dołącza do systemu edukacji luksemburskiej i który nie opanował w wystarczającym stopniu języka luksemburskiego (pierwszego cyklu), odpowiednio języka niemieckiego lub języka francuskiego (drugiego, trzeciego lub czwartego cyklu) może być skierowany do odbycia cotygodniowych kursów powitalnych (obejmujących nie tylko lekcje nauki języka, ale czasami również zagadnienia z podstawy programowej – np. matematyki). Liczba godzin lekcji w ramach kursu powitalnego jest ustalana indywidualnie na podstawie umiejętności dziecka, następnie w zależności od wyników ucznia stopniowo zmniejszana z równoczesnym zwiększaniem godzin lekcyjnych w regularnej klasie macierzystej ucznia.

Wszystkie informacje dotyczące edukacji dzieci nowo przybyłych do Luksemburga można uzyskać w wydziale Służby edukacyjnej dla dzieci zagranicznych (Service de la scolarisation des enfants étrangers), tel .: (+352) 247-85207) lub w Oddziale dla nowo przybyłych uczniów (Cellule d’accueil pour élèves nouveaux arrivants, tel: + 352 247-85277; casna@men.lu).

Kształcenie na poziomie średnim prowadzone jest przez instytucje publiczne (głównie szkoły średnie), szkoły prywatne stosujące oficjalne programy ministerstwa, szkoły prywatne stosujące inny program oraz szkoły europejskie. Do 16. roku życia nauka jest obowiązkowa. Pełen cykl w szkole średniej, bez powtarzania klas, obejmuje 7 lat.

Poza regularnymi szkołami luksemburskim, wśród najpopularniejszych, oferujących edukację (w niektórych przypadkach odpłatną) na poziomie podstawowym oraz średnim proponują również:

 • Szkoła europejska (posiadająca różne sekcje językowe, w tym polską) – bezpłatna dla dzieci pracowników instytucji europejskich, które przyjmowane są do niej w pierwszej kolejności. Dla dzieci rodziców, którzy pracują poza tymi instytucjami jest ona odpłatna.
 • International School – szkoła publiczna, działa zgodnie z programami nauczania i harmonogramem systemu szkół europejskich, w których odbywa się edukacja wielojęzyczna, a szczególna uwaga poświęcona jest idei europejskiej, edukacji na rzecz wzajemnego szacunku między kulturami i otwartości na świat. Dyplom ukończenia szkoły jest uznawany w całej UE i umożliwia dostęp do szkolenia zawodowego w UE. W Luksemburgu istnieje 6 tego typu placówek oświatowych.
 • Lycée Vauban – realizuje programy francuskiej edukacji narodowej. Obejmuje on zarówno kolegium (6–3), prowadzące do brevet des collèges, jak i liceum właściwe (2 – Terminale), co prowadzi do matury francuskiej.
 • St George’s English School – realizuje program brytyjskiej edukacji podstawowej.

Początek roku szkolnego jest wyznaczony na 15 września, a jego zakończenie na 15 lipca.

W ramach roku szkolnego przewidziane są następujące ferie, których daty mogą być ruchome (kalendarium dotyczy szkół działających w systemie edukacji
luksemburskiej i może się różnić od szkół realizujących brytyjski i
francuski program nauczania lub szkoły europejskiej):

 • 1 tydzień z okazji Święta Wszystkich Świętych,
 • 2 tygodnie z okazji Bożego Narodzenia,
 • 1 tydzień ferii karnawałowych w lutym,
 • 2 tygodnie z okazji Wielkanocy,
 • 1 tydzień ferii z okazji Pięćdziesiątnicy.

Procedura naboru dziecka do szkoły

Do 15 kwietnia każdego roku administracja gminy miejsca zamieszkania informuje rodziców drogą pocztową o rozpoczęciu obowiązkowej nauki dziecka w wieku 4 lat z dniem 1 września i rejestruje dziecko „z urzędu” w placówce oświatowej znajdującej się na terenie gminy jego miejsca zamieszkania. Do korespondencji dołączony jest formularz, który – po wypełnieniu – rodzice są zobowiązani zwrócić wraz aktem urodzenia dziecka (na druku międzynarodowym, a w przypadku odpisu zupełnego aktu urodzenia z jego przysięgłym tłumaczeniem zrealizowanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę luksemburskiego Ministerstwa Sprawiedliwości). Na wniosek rodziców i za zgodą rady gminy przyjęcie na pierwszy cykl edukacji podstawowej może zostać odroczony o rok, jeżeli stan zdrowia fizyczny lub intelektualny rozwój dziecka uzasadnia decyzję rodziców. W takim przypadku rodzice przesyłają wniosek do administracji miejskiej, dołączając zaświadczenie lekarskie wydane przez pediatrę. Powyższa procedura dot. szkół publicznych znajdujących się na terenie gminy miejsca zamieszkania.

 

Więcej informacji: www.guichet.public.lu

Obowiązki i prawa ucznia

Prawa i obowiązki ucznia nie odbiegają od uregulowań polskich.

Obowiązki i prawa rodzica

Obowiązki rodzica w Luksemburgu nie odbiegają od obowiązków wynikających z prawa polskiego. W przypadku nieobecności w szkole rodzice są zobowiązani do natychmiastowego poinformowania wychowawcy i powiadomienia go o przyczynach nieobecności dziecka. Jedynymi uzasadnionymi przyczynami są: choroba dziecka, śmierć bliskiej osoby i siła wyższa. Zwolnienia nie powinny przekraczać piętnastu dni w roku szkolnym (w tym pięciu bezpośrednio po sobie następujących).

Rodzice nie są w szczególny sposób zobowiązani do uczestnictwa w życiu szkoły niż zwyczajowo przyjęty również w Polsce. W szkołach funkcjonuje Rada Rodziców, której mandat jest przewidziany na 3 lata i która spotyka się 3 razy w roku.

System wsparcia szkolnego

Instytucją powołaną do rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym jest Centrum Wsparcia Psychospołecznego i Szkolnego (CePAS).

Po ustrukturyzowanej analizie oferuje konsultacje psychologiczne, społeczne i/lub edukacyjne. Specyfika pracy ekspertów CePAS polega przede wszystkim na określeniu zasobów i potrzeb uczniów w każdej grupie wiekowej. CePAs oferuje wsparcie również rodzicom i opiekunom oraz, w razie potrzeby, mediację szkolną. W każdej szkole średniej ulokowana jest komórka CePAS, szkolna służba wsparcia psychospołecznego funkcjonująca pod nazwą SePAS, do której uczeń może się zwrócić de facto w każdej sprawie (np. w przypadku kłótni z przyjaciółmi/rodzicami, wątpliwości, co do kierunku edukacji, trudności w domu, pomocy finansowej, itp.).

CePAS działa w ramach Ministerstwa Edukacji Narodowej, Dzieci i Młodzieży.

Wsparcie finansowe

Rodzice uczniów mogą zwrócić się o pomoc finansową do CePAS. Wysokość subsydium zależy od dochodu netto gospodarstwa domowego i liczby dzieci na utrzymaniu. Dotacja ta ma na celu zakup materiałów szkolnych oraz wkład w zajęcia pozalekcyjne. Aby uzyskać pomoc finansową, wnioskodawca musi być osobą fizyczną, przebywać z dzieckiem-uczniem pod tym samym adresem oraz posiadać władzę rodzicielską. Wypełniony wniosek należy złożyć do 31 października w szkolnej służbie wsparcia psychospołecznego (SePAS) szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Wychowanie
 

Obowiązki rodzica

Obowiązki rodzica wobec dziecka wynikające z prawa luksemburskiego nie odbiegają od tych, które przewiduje prawodawstwo polskie. Nie jest ono na tyle uszczegółowione, żeby np. regulowało kwestie wieku, w którym dziecko może zostać samo w domu bez opieki rodzica. Rodzice dziecka mają w stosunku do niego takie same prawa i obowiązki, jak i zarządzania jego majątkiem, bez względu na to, czy mieszkają razem, czy osobno. Są zobowiązani do wspólnego podejmowania decyzji dotyczącej kierunku jego rozwoju, planów na przyszłość, również kwestii dotyczących języków, w jakich będzie się komunikował (zasada ta uosabia specyfikę Luksemburga, w którym są trzy języki oficjalne, a angielski jest powszechnie używanym). Rodzice są zobowiązani do wychowywania dziecka i są cywilnie odpowiedzialni za szkody przez nie wyrządzone.

Kodeks cywilny określa czynności wywierające konsekwencje na życie dziecka, na których realizację rodzic musi otrzymać zgodę sądu (m.in. odrzucenie spadku).

Jeżeli w przypadku rozwodu rodzice nie są zgodni co do miejsca zamieszkania małoletniego sąd może ustanowić, że będzie ono mieszkać zamiennie zarówno pod adresem jednego, jak i drugiego rodzica w równym wymiarze czasowym lub ustanowić jeden adres dla małoletniego u jednego rodzica z zapewnieniem możliwości wizyt przez drugiego. Adres oficjalny jest zawsze u jednego rodzica (na ogół u matki). W przypadku braku porozumienia sąd rodzinny może również ustanowić, w jaki sposób zapewniona będzie ciągłości relacji dziecka dziadkami. 

Z uwagi na wielokulturowy charakter Luksemburga najczęstsze problemy dotyczą braku porozumienia rodziców dotyczącego wyboru szkoły i głównego języka edukacji.

Spotykane problemy dotyczą również niezgodności rodziców co do uczestnictwa w sobotnich zajęciach w szkole polskiej. Przy braku porozumienia decyzję może podjąć sąd.

System świadczeń socjalnych

Na terenie Luksemburga funkcjonuje 30 ośrodków pomocy społecznej. Zakres tej pomocy jest przewidziany w ustawie z 18 grudnia 2009 r. Mają one na celu zapewnienie osobom w potrzebie podstawowej opieki, w tym opieki medycznej, żywności, odzieży, wody do spożycia i energii domowej. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Pomoc społeczna prowadzi również działalność informacyjną, udziela porad dot. kroków, które należy podjąć, by otrzymać pomoc, do której rodzina ma prawo zgodnie z innymi przepisami ustawowymi. Udziela pomocy materialnej w najbardziej odpowiedniej formie i zapewnia zakwaterowanie w nagłych wypadkach; kieruje wnioskodawcę do wyspecjalizowanych służb najlepiej dostosowanych do jego potrzeb.

Lista ośrodków pomocy społeczne dostępna jest tutaj

CSA (Cheque Service Accueil) – wsparcie rodziców w ponoszeniu kosztów opieki nad dziećmi. Wsparcie finansowe oferowane przez CSA jest przeznaczone dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem w przedszkolu, w żłobku lub w szkole podstawowej (do 12 lat). Pomoc finansowa dotyczy nie tylko płatności za opiekę nad dziećmi, ale może również pomóc w finansowaniu zajęć pozalekcyjnych u dostawców usług CSA. O pomoc CSA należy ubiegać się w gminie zamieszkania.

Kasa Przyszłości Dziecka jest instytucją odpowiedzialną za przyznawanie zasiłku rodzinnego.

Adres : av. de la Porte Neuve L-2227

Tel : +352 47 71 53-1 (od 8:30 do 14 :30)  

Adres pocztowy : BP394 L-2013 Luxembourg

Zasiłek przysługuje od urodzenia do ukończenia 18 lat.

Zasiłek dla rezydentów Luksemburga:

Zasiłek jest osobistym prawem dziecka będącego rezydentem. Pierwszym warunkiem, jaki musi spełnić dziecko, jest posiadanie legalnego miejsca zamieszkania w Luksemburgu oraz stałe i skuteczne zamieszkiwanie w nim (uwaga: nie wystarczy po prostu zgłosić dziecko w gminie Luksemburga). Warunek skutecznego pobytu uznaje się za spełniony w kilku sytuacjach wymienionych w przepisach prawa (np. gdy dzieci towarzyszą podczas tymczasowego oddelegowania przez pracodawcę za granicą).

Zasiłek dla nierezydentów Luksemburga:

Dla dzieci osoby pracującej w Luksemburgu, która jest zarejestrowana w tutejszej instytucji ubezpieczenia społecznego. Dzieci muszą mieszkać w kraju Unii Europejskiej lub w kraju, z którym Luksemburg zawarł umowę ubezpieczenia społecznego. Można ubiegać się o zasiłek na dziecko biologiczne i adoptowane.

Wysokość przyznawanego zasiłku:

Miesięczna kwota zasiłku rodzinnego wynosi 265 euro na dziecko.

Kwota ta zostaje zwiększona o 20 euro dla dziecka powyżej 6 lat oraz o 50 euro dla dziecka powyżej 12 lat.

W celu otrzymania świadczenia należy wypełnić określony wzorem formularz i załączyć:

 • akt urodzenia,
 • numer konta bankowego,
 • dowód zezwolenia na pobyt w Luksemburgu wszystkich członków rodziny (dla rezydentów narodowości innych niż UE, EOG lub Szwajcaria),

oraz dodatkowo w przypadku zasiłku dla dzieci niebędącymi rezydentami Luksemburga:

 • zaświadczenie E401,
 • skład gospodarstwa domowego,
 • w przypadku otrzymywania zasiłku z instytucji innego kraju, zaświadczenie dotyczące prawa do świadczeń rodzinnych wystawione przez tę instytucję.

Problemy rodzinne

W prawie luksemburskim istnieją dwa rodzaje rozwodów: rozwód za obopólną zgodą oraz rozwód z powodu nieodwracalnego zerwania stosunków małżeńskich – głównie z powodu nadużyć lub poważnych zniewag ze strony jednego z małżonków, często dotyczący zachowań karalnych, takich jak gwałt, napaść i przemoc fizyczna.

Dla orzeczenia rozwodu nie jest konieczne wcześniejsze orzeczenie separacji.

W przypadku rozwodu za obopólną zgodą, małżonkowie składają sędziemu ds. rodzinnych umowę regulującą kwestie miejsce zamieszkania każdego z małżonków w trakcie postępowania, małoletnich dzieci, zarówno podczas postępowania, jak i po rozwodzie, wkład każdego z małżonków w utrzymanie i edukację małoletnich, wspólnych dzieci, ewentualne alimenty wypłacane przez jednego z małżonków drugiemu w trakcie postępowania i po rozwodzie. W przygotowaniu umowy regulującej bierze udział adwokat lub notariusz. Sędzia ds. rodzinnych sprawdza wolę każdego z małżonków oraz ich dobrowolną i świadomą zgodę na zawarcie umowy. Jeżeli uważa, że ​​umowa zawiera klauzule, które nie chronią najlepiej pojętego interesu dzieci lub które w oczywisty sposób, nieproporcjonalnie naruszają interesy jednego z małżonków, może poprosić o usunięcie lub zmodyfikowanie określonych klauzul i przedstawienie nowej umowę przed upływem okresu sześciu tygodni.

O rozwód z powodu nieodwracalnego zerwania stosunków małżeńskich może wystąpić jedno lub oboje małżonkowie (w przypadku, gdy zgadzają się co do zasady rozwodu, ale nie wszystkich jego konsekwencji). Podczas postępowania rozwodowego przed sędzią ds. rodzinnych każdy z małżonków może zwrócić się o podjęcie środków tymczasowych dotyczących osób, alimentów i majątku, zarówno małżonków, jak i dzieci. Małżonkowie mogą złożyć również wniosek o zamieszkanie osobno podczas postępowania rozwodowego.

Wsparcie władz lokalnych

Krajowe Biuro ds. Dzieci udziela pomocy dzieciom lub młodym dorosłym (do 27. roku życia) dotkniętym problemami psychicznymi, psychologicznymi lub społecznym, odczuwającym niebezpieczeństwo fizyczne lub moralne, wykluczenie społeczne itp. oraz rodzicom, którzy borykają się z problemami wychowawczymi. Proponowane są różne środki pomocy. Może to być wsparcie instytucjonalne lub rodzinne oraz wsparcie ambulatoryjne (wsparcie psychologiczne, społeczne lub edukacyjne itp.). Celem Krajowego Biura ds. dzieci jest zapobieganie, w miarę możliwości, zaburzeniom behawioralnym, zaburzeniom osobowości oraz zaburzeniom w relacjach społecznych; nauka radzenia sobie z zaburzeniami w celu lepszej integracji społecznej; wzmacnianie relacji między dzieckiem a rodzicami; wspieranie rozwoju środowiska rodzinnego zdolnego do zaspokojenia potrzeb wszystkich jego członków.

Krajowe Biuro ds. dzieci działa w ramach Ministerstwa Edukacji Narodowej, Dzieci i Młodzieży.

SePAs i CePas – ośrodki niosące pomoc uczniom i ich rodzinom (zob. część dotyczącą szkoły)

Problemy z prawem
 

System opieki społecznej

Luksemburskie ustawodawstwo dotyczące nieletnich ma na celu ochronę tych, którzy unikają obowiązku szkolnego, popełniający przestępstwa lub małoletnich, których zdrowie fizyczne lub psychiczne, wykształcenie lub rozwój społeczny lub moralny są zagrożone.

Aby zastosować odpowiedni środek w stosunku do nieletniego sędzia ds. nieletnich lub prokurator zwraca się o informacje na temat małoletniego do policji lub pomocy społecznej (SCAS), by uzyskać bardziej kompleksowy obrazu jego sytuacji.

W zależności od informacji zawartych w raporcie sąd ds. nieletnich może podjąć następujące środki:

 • upomnieć małoletniego i pozostawić go w środowisku rodzinnym (w razie potrzeby nakazując rodzicom, aby lepiej go nadzorowali w przyszłości);
 • objąć małoletniego systemem pomocy edukacyjnej;
 • nakazać małoletniemu wykonanie prac społecznych;
 • umieścić małoletniego u osoby trzeciej, w domu, w ośrodku społeczno-edukacyjnym lub, w najpoważniejszych przypadkach, w ośrodku penitencjarnym.

W ramach utrzymania małoletniego w środowisku rodzinnym sędzia może nałożyć dodatkowe obowiązki, w tym:

Należy podkreślić, że opieka społeczna w Luksemburgu pomaga rodzicom w stworzeniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ich dzieci. Służba wspomaga i udziela pomocy dzieciom i rodzicom, a interwencje służb, które mogą doprowadzić do postawienia rodziców przed sąd mają miejsce w przypadku ustawicznych i rażących zaniedbań z ich strony. Opieka jest skoncentrowana na pomocy rodzinie, mediacji, rozwiązywania problemów wychowawczych przy zachowaniu miejsca pobytu nieletniego w środowisku rodzinnym.

Dostęp do pomocy prawnej

Aby zapewnić dostęp do wymiaru sprawiedliwości osobom, które nie mają wystarczających dochodów, państwo luksemburskie zapewnia im bezpłatną i całkowitą pomoc prawną w celu obrony swoich interesów w Wielkim Księstwie Luksemburga. Pomoc ta jest udzielana przez Radę Izby Adwokackiej w Luksemburgu oraz Diekirch i daje prawo do pomocy zarówno profesjonalnego pełnomocnika, jak i notariusza, czy komornika. Pomoc prawna jest udzielana zarówno w sprawach sądowych, jak i pozasądowych. Ma zastosowanie do każdego postępowania wszczętego przed sądem na podstawie nakazu sądowego lub administracyjnego. Rozciąga się na wszystkie koszty związane z postępowaniami. W sporach transgranicznych osoba, która ma miejsce stałego zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Luksemburgu, może skorzystać z pomocy prawnej w celu uzyskania porady prawnej, w tym przygotowania dokumentacji dotyczącej wniosku o pomoc prawną, który ma zostać przedstawiony w innym państwie członkowskim UE.

Podobnie cudzoziemiec, który ma miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim UE. Może on również skorzystać z pomocy prawnej w Wielkim Księstwie w przypadku sporów transgranicznych. Musi jednak zwrócić się do właściwego organu swojego kraju, który przekaże te informacje luksemburskiemu Ministerstwu Sprawiedliwości.

Rada Izby Adwokackiej w Luksemburgu (Barreau de Luxembourg)

Adres pocztowy :
B.P. 361 L-2013 Luxembourg
Tél. :  (+352) 46 72 72-1
Fax : (+352) 22 56 46

Rada Izby Adwokackiej w Dikirch (Barreau de Diekirch)

Adres pocztowy :
B.P. 68 / L-9202 Diekirch
Tél. :  (+352) 80 80 67-1
Fax. (+352) 80 94 96-1

Tu znajdziesz pomoc
 

Lista kontaktów w Luksemburgu

W Luksemburgu nie istnieją organizacje polonijne, które świadczą pomoc prawną lub psychologiczną, dlatego pomocy należy szukać wśród luksemburskich stowarzyszeń. Należy wziąć pod uwagę, że komunikacja nie będzie możliwa w języku polskim. Nie powinno być jednak problemu z kontaktem w języku angielskim.

Kluczową instytucją jest FEDAS Luksemburg – stanowi platformę „Pomoc dla dzieci i rodziny” (AEF) skupiająca ponad 30 organizacji pomocowych non-profit w Luksemburgu: zobacz

4, rue Jos Felten – L-1508 HOWALD
fedas@fedas.lu
Tél. : (+352) 46 08 08 1

Lista kontaktów w Polsce

Instytucja

Dane kontaktowe

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Konsularny

Adres: Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa

Telefon: (22) 523-90-00

Strona internetowa: www.gov.pl/web/dyplomacja

Telefon: (22) 523-94-44

E-mail: DK.Sekretariat@msz.gov.pl, 
informacja.konsularna@msz.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Adres: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Telefon: (22) 239-07-40

Strona internetowa: zobacz

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Departament Polityki Rodzinnej

Adres: ul. Nowogrodzka 1/3/5,  00‐513 Warszawa

Telefon: (22)250-01-08

Strona internetowa: www.gov.pl/web/rodzina

Telefon: (22) 461-60-60

E-mail: sekretariat.dsr@mrpips.gov.pl

Rzecznik Praw Dziecka

Adres: ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa

Telefon: (22) 583-66-00

Dziecięcy Telefon Zaufania: 800-12-12-12

E-mail: rpd@brpd.gov.pl

Strona internetowa: www.brpd.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres: Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Telefon: (22) 551-77-00

Infolinia: 800-676-676

E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Strona internetowa: www.rpo.gov.pl

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Telefon: (22) 599-71-20

E-mail: sekretariat@wcpr.pl

Strona internetowa: www.wcpr.pl

Zielona Linia

(udziela pomocy w zakresie usług rynku pracy i dostępnych świadczeń)

Adres: Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, ul. Trawiasta 20b, 15-161 Białystok

Telefon: 19524 (Infolinia)

E-mail: biuro@zielonalinia.gov.pl

Strona internetowa: www.zielonalinia.gov.pl

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Adres: ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa

Telefon: (22) 469-11-26

E-mail: sekretariat@orpeg.pl

Strona internetowa: www.orpeg.pl

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Adres: ul. 6-go Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa

Telefon: (22) 855-44-32

E-mail: sekretariat@woik.waw.pl

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej dla poszczególnych województw: zobacz

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF

Adres: ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa

Telefon: (22) 568-03-00

E-mail: unicef@unicef.pl

Strona internetowa: www.unicef.pl

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

Telefon: 800-120-002

Strona internetowa: zobacz

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Adres: ul. Oleandrów 6, III piętro,  00-629 Warszawa

Telefon: (22) 626-94-19

E-mail: kopd@kopd.pl

Strona internetowa: www.kopd.pl