Przewodnik prawny dla polskiej rodziny za granicą

Przewodnik prawny dla polskiej rodziny za granicą

Holandia

Najważniejsze informacje

Szkoła

Model edukacji

Każde dziecko w Holandii podlega obowiązkowi szkolnemu (leerplicht) od 5. roku życia, choć zwyczajowo uczęszcza ono do szkoły podstawowej (basisschool) już od pierwszego dnia po ukończeniu 4. roku życia. Podstawowy obowiązek szkolny wygasa co do zasady po ukończeniu 16 lat. Uczeń podlega nadal obowiązkowi szkolnemu do momentu ukończenia 18 lat, jeżeli nie zdobył kwalifikacji początkowych (startkwalificatie), równoznacznych z dyplomem HAVO, VWO lub MBO 2.

Edukacja w szkołach publicznych na poziomie szkoły podstawowej i średniej jest bezpłatna. W pierwszych latach nauki podręczniki są oferowane przez szkoły za darmo. Trzeba je jednak zwrócić na koniec roku szkolnego w niepogorszonym stanie.

W niektórych holenderskich miastach istnieją szkoły publiczne (openbare school) i niepubliczne (bijzondere school), które są dotowane z budżetu państwa, oraz nieliczne szkoły prywatne (privé school). Zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne mogą pobierać tzw. dobrowolne składki od rodziców (vrijwillige ouderbijdrage). Ich wysokość jest bardzo różna. Szkoły publiczne pobierają zazwyczaj niższą składkę niż szkoły niepubliczne, które mogą uzależniać jej wysokość od przychodu rodziców. Do szkół niepublicznych zalicza się szkoły wyznaniowe, np. katolickie czy protestanckie, szkoły o specjalnej metodzie nauczania, szkoły oparte na pewnej filozofii, czy przekonaniu oraz inne szkoły, np. szkoły społeczne, których inicjatorami są rodzice.

W Hadze istnieje ponadto wiele szkół międzynarodowych (dwie brytyjskie, amerykańska, niemiecka, francuska), Haagsche Schoolvereiniging (HSV) z językiem wykładowym angielskim przyjmowane są dzieci do 11. roku życia tj. do 6. klasy. Od 7 klasy (od 11 lat) realizowana jest International School of the Hague, www.ishthehague.nl.

Język wykładowy – angielski, rodzaj dyplomu ukończenia – matura IB – od 7. klasy (od 12. roku życia).

Podział na poszczególne poziomy i klasy w zależności od wieku – od 4-12 lat – szkoła podstawowa, 12-15 – rodzaj gimnazjum, 16-18 – IB.

W Holandii ponadto funkcjonuje wiele polskich szkół sobotnich, w których dzieci mogą nauczyć się języka polskiego – www.orpeg.pl. Szkoły te stanowią jedynie uzupełnienie oferty edukacyjnej i nie zastępują obowiązkowej edukacji w Holandii.

Naukę w języku polskim oferują:

 • Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Hadze. Więcej informacji na stronie: 
  www.spk-haga.nl.
 • Szkoła Polska im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum. Więcej informacji znajdziesz na stronie: brunssum.orpeg.pl

które realizują program uzupełniający szkoły polskiej. Popołudniami w środy oraz w soboty dzieci uczą się tam m.in.: języka polskiego, historii, geografii. Nauczanie odbywa się na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

Procedura naboru dziecka do szkoły

Aby zapisać dziecko do szkoły należy udać się do urzędu gminy i poprosić o wykaz szkół w swojej dzielnicy lub miejscowości. W wybranej szkole można uzyskać informacje, jakie formalności należy dopełnić, by dziecko zostało uczniem. Aby dziecko mogło zostać zapisane do szkoły, musi posiadać numer BSN (holenderski nr identyfikacji podatkowej) oraz numer ubezpieczenia zdrowotnego rodzica.

W niektórych przypadkach szkoła może odmówić przyjęcia, zwłaszcza jeśli uczeń nie zna języka holenderskiego. Niektóre szkoły oferują specjalne programy dla uczniów obcojęzycznych. W szkołach średnich mogą to być tzw. klasy międzynarodowe, natomiast w szkołach podstawowych klasy przejściowe (brugklas, taalklas).

Poza wymaganiami językowymi kandydaci powinni przedłożyć przetłumaczoną i uwierzytelnioną kopię świadectwa lub dyplomu z poprzedniej szkoły oraz odpis ocen.

Koszty obowiązkowe: czesne w zależności od szkoły i klasy – aktualna opłata podawana na stronie internetowej każdej szkoły. Dodatkowe koszty: transport – we własnym zakresie, mundurek – brak, podręczniki – dostarcza szkoła.

Więcej informacji na stronie: www.kreda.nl.

Dokumenty wymagane przy zapisie do szkół międzynarodowych: świadectwo ukończenia klasy w Polsce (przetłumaczone), badania lekarskie, zaświadczenie o znajomości j. angielskiego, zestaw ankiet przygotowanych przez ISH.

Aby rozpocząć naukę w średniej szkole zawodowej II stopnia (MBO), wyższej szkole zawodowej (HBO) lub na uniwersytecie, kandydat musi udowodnić odpowiednią znajomość języka nauczania. Jeżeli uczeń ma podjąć naukę w języku holenderskim, musi przedłożyć dokument potwierdzający znajomość języka na poziomie minimum NT2-2 lub wyższym. Natomiast w celu przyjęcia na program po angielsku kandydat musi przedłożyć dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum Cambridge Certificate in Advanced English (score B). Zdarza się, że szkoły oferują programy letnie, podczas których kandydaci doskonalą znajomość języka zanim podejmą regularną naukę.

Rok szkolny

Przybliżone daty rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego: 20 sierpnia – 4 lipca.

Wakacje letnie w Holandii są krótsze niż w innych krajach europejskich i trwają 6 tygodni. Uczniowie odpoczywają także 1 tydzień w czasie ferii jesiennych (herfstvakantie), 2 tygodnie podczas ferii świątecznych (kerstvakantie), tydzień podczas ferii zimowych (voorjaarsvakantie) oraz dwa tygodnie podczas ferii majowych (meivakantie).

Wakacje w różnych częściach kraju i dla różnych typów szkół odbywają się w różnych terminach. Informacje na temat kalendarium danego roku szkolnego można odszukać na stronie administracji państwowej Rijksoverheid: zobacz

 

Obowiązki i prawa ucznia

Każdy rodzic ma obowiązek zapisać dziecko do szkoły oraz dbać o jego obecność w szkole. Natomiast kiedy dziecko osiąga wiek 12 lat, samo odpowiada za regularne uczęszczanie do szkoły. Nad wypełnianiem obowiązku szkolnego czuwa gminny urzędnik ds. obowiązku szkolnego (leerplichtambtenaar).

Obowiązki i prawa rodzica

Rodzice muszą sami zapisać dziecko do szkoły. Jeżeli tego nie zrobią, grozi im grzywna wysokości od 750 do nawet 3350 euro. Jeżeli rodzice są zameldowani w gminie, urząd przyśle pismo przypominające o zapisaniu dziecka do szkoły. Jeśli rodzice nie są zameldowani, muszą sami dopilnować tego obowiązku.

W Holandii bardzo rygorystycznie przestrzega się czasu nauki. Rodzic nie może samodzielnie zdecydować o wyjeździe na wakacje, jeśli w szkole trwają jeszcze lekcje. Za nieusprawiedliwione nieobecności szkoła może nakładać kary finansowe. Wagarowicze mogą znaleźć się pod kontrolą kuratora.

Jeżeli dziecko nie pojawi się w szkole, np. z powodu choroby, należy jak najszybciej poinformować o tym szkołę. W przeciwnym razie nauczyciele są zobowiązani zawiadomić odpowiednie służby. Rodzice muszą także uzyskać zgodę szkoły na opuszczenie zajęć przez dziecko, np. przy planowanym wyjeździe. Zwolnienie dziecka z zajęć bez ważnej, udokumentowanej przyczyny, czy wydłużenie wakacji jest nieakceptowalne.

W niektórych szkołach podstawowych dzieci na lunch idą do domu lub pozostają pod dodatkowo płatną opieką.  

System wsparcia szkolnego

Holenderskie szkoły mogą, ale nie mają obowiązku zatrudniać stomatologa i psychologa. Szkolna pielęgniarka ma dostęp do dokumentacji medycznej dziecka u lekarza rodzinnego i może wzywać na badania lub szczepienia.

Szkoły nie uruchamiają środków na wsparcie dzieci i rodziców w ponoszonych wydatkach. Pomoc taka jest realizowana przez administrację państwową na poziomie centralnym (Belastingdienst, SVB) i gminnym. Rodziny o niskich dochodach mogą liczyć m.in. na dodatek opiekuńczy (zorgtoeslag), dodatek do wynajmu (huurtoeslag), dodatki na dziecko (kindergebonden budget, kinderbijslag), dodatek do opieki pozaszkolnej (kinderopvangtoeslag) lub zestaw opiekuńczy na dofinansowanie pomocy szkolnych, wycieczek, stroju na basen i zajęcia w-f, czy wyjazdy szkolne (kindpakket).

Najczęstsze nieporozumienia

Do najczęstszych nieporozumień należą w szczególności:

 • trudności w komunikacji w sprawach szkolnych wynikające z braku znajomości języka niderlandzkiego lub angielskiego na odpowiednim poziomie (rodzice i dzieci),
 • niezrozumienie odmienności systemu edukacji i nacisku na wczesne kierunkowanie zawodowe,
 • trudności z adaptacją zwłaszcza u nastolatków,
 • frustracja rodziców spowodowana obniżoną kwalifikacją dziecka, najczęściej ze względu na słabszą niż u rówieśników znajomość języka niderlandzkiego,
 • brak zrozumienia dla zwiększonej kontroli nad absencjami i spóźnieniami.
Wychowanie
 

Obowiązki rodzica

W Holandii dzieci poniżej 18. roku życia (osoby niepełnoletnie) muszą być prawnie reprezentowane. Władza rodzicielska oznacza dbałość o opiekę i wychowanie dziecka. Obejmuje opiekę i odpowiedzialność za duchowe i fizyczne dobro dziecka oraz rozwój jego osobowości.

Wiele zachowań w relacjach między rodzicami a dziećmi, prawnie i kulturowo dopuszczalnych w Polsce, w Holandii jest uważane za naruszenie praw dziecka, skutkujące surowymi konsekwencjami. Do tej kategorii zalicza się np. krzyk czy płacz karconego dziecka, nawet jeśli został wywołany bez użycia przemocy fizycznej. Przypadki niewłaściwych postaw w rodzinach mogą być zgłaszane tak przez szpitale, szkoły, jak i sąsiadów, czy lekarza rodzinnego właściwym służbom socjalnym, które działając dla dobra dziecka, mogą ingerować w życie rodzinne obywateli polskich zamieszkałych w Holandii.

Program Mentor 2021

To współfinansowany przez Ambasadę projekt Fundacji KREDA stanowiący wsparcie dla dzieci i rodziców w związku m.in. z problemami szkolnymi, trudną adaptacją szkolną, nieporozumieniami w relacjach rodzic-nauczyciel. W ramach programu prowadzone jest poradnictwo ws. szkolnych i konsultacje logopedyczne. Informacje o programie można uzyskać na www.kreda.nl i info@kreda.nl.

System świadczeń socjalnych

W Holandii państwo dofinansowuje koszty utrzymania dzieci w formie zasiłku rodzinnego – kinderbijslag. Dofinansowanie to należy się również niezameldowanym w Holandii pracownikom z Polski, których dzieci przebywają w Polsce. Zasiłek ten wypłacany jest kwartalnie przez Sociale Verzekeringsbank (SVB – zobacz).

Warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego jest:

 • uzyskiwanie dochodów z pracy zarobkowej w Holandii lub z własnej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Holandii,
 • niepobieranie zasiłku rodzinnego w Polsce,
 • przeznaczenie określonej przez SVB kwoty na utrzymanie dzieci.

Wniosek o zasiłek rodzinny składa się w oddziale Banku Ubezpieczeń Społecznych (Sociale Verzekeringsbank) właściwym dla siedziby pracodawcy. Adresy oddziałów oraz informacje w języku polskim można znaleźć na stronie internetowej SVB.

Osoby zameldowane mogą złożyć wniosek przez internet, potrzebny jest do tego rodzaj podpisu elektronicznego DigiD. Przyznanie zasiłku rodzinnego i wysokość świadczeń zależą od sytuacji osobistej wnioskodawcy i jego współmałżonka lub partnera.

Osoby zameldowane i pracujące w Holandii mogą ubiegać o następujące dofinansowania z urzędu skarbowego (Belastingdienst):

 • Zorgtoeslag (dodatek do ubezpieczenia) – świadczenie zależne od wysokości dochodów,
 • Huurtoeslag (dodatek do czynszu) – świadczenie zależne od wysokości dochodów i wysokości czynszu,
 • dodatek do żłobków, opieki pozaszkolnej (świetlice) i zarejestrowanych opiekunów (gastouders) –  kinderopvangtoeslag – jego wysokość jest zależna od dochodów. Dodatek nie przysługuje, jeśli jeden z rodziców nie pracuje zawodowo (wyjątkiem są studia).

Więcej informacji: zobacz.

Jeśli dziecko uczęszcza do placówki opieki zarejestrowanej w urzędzie gminy, rodzic ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów. Trzeba spełnić kilka warunków:

 • pracować w Holandii,
 • mieszkać dzieckiem/dziećmi – dziecko musi być zameldowane pod tym samym adresem,
 • dziecko uczęszcza do placówki opieki, która jest zarejestrowana w urzędzie gminy – może to być placówka opieki dziennej (kinderdagverblijf), opieka po zajęciach szkolnych (buitenschoolse opvang) lub inna forma opieki zarejestrowana oficjalnie w urzędzie gminy,
 • dziecko nie ukończyło jeszcze szkoły podstawowej,
 • partner/partnerka ponosi koszty opieki,
 • partner/partnerka pracują zawodowo.

Wstępnego obliczenia wysokości kinderopvangtoeslag można dokonać za pomocą programu: zobacz

Kindgebonden budget – dodatek dla rodziców z niskim dochodami jest zależny od ich dochodów.

Inne możliwe dodatki na dzieci:

Rodzinne: kinderbijslag (wypłacane kwartalnie) przez Bank Ubezpieczeń Społecznych (Sociale Verzekeringbank – SVB) – www.svb.nl, strona w j. polskim – zobacz.

Zasiłek jest wypłacany na utrzymanie własnych dzieci, jak i adoptowanych, czy też w sytuacjach, gdy jest się prawnym opiekunem. Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka. Znacznemu podwyższeniu ulega, gdy dziecko kończy 6 lat, potem ponownie gdy kończy lat 12. Jeżeli dziecko nie mieszka z rodzicami z powodu np. poważnego upośledzenia, wymagającego przebywania w ośrodku pielęgnacyjnym, kinderbijslag może ulec nawet podwojeniu.

Urlop macierzyński

 • Dofinansowanie Zwangerschaps Bevallingsuitkering – urlop oraz zasiłek macierzyński jest wypłacany przez pracodawcę lub Agencję Ubezpieczeń Pracowniczych (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen – UWV) przez okres od 4-6 tygodni przed rozwiązaniem i do 10-12 tygodni po urodzeniu dziecka.

Każdej kobiecie w ciąży przysługuje minimalnie 16 tygodni urlopu macierzyńskiego, który rozpoczyna się, w zależności od woli zainteresowanej 4-6 tygodni przed planowaną datą porodu, oraz trwa 10-12 tygodni po porodzie. Kobieta zawiadamia swojego pracodawcę o dacie rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego w czasie, który uzna za odpowiedni (maksimum 6 tygodni przed planowaną datą porodu, minimum 4 tygodnie). Długość zasiłku po porodzie nie może być krótsza niż 10 tygodni. W przypadku, kiedy poród odbył się znacznie wcześniej przed planowaną datą, zasiłek rozpoczyna się od dnia porodu przez kolejne 16 tygodni.

Wysokość zasiłku stanowi 100% miesięcznego wynagrodzenia, które wypłacane jest przez pracodawcę, w przypadku kobiet pozostających w stosunku pracy z pracodawcą. W przypadku kobiet otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych, bądź kobiet bez prawa do zasiłku, instytucją wypłacającą zasiłek macierzyński jest UWV.

Kobieta ubiegająca się o prawo do zasiłku musi dostarczyć swojemu pracodawcy zaświadczenie od lekarza lub położnej, że jest w ciąży.

Zaświadczenie takie kobieta otrzymuje przy pierwszej kontroli medycznej i wskazanym jest dostarczenie go pracodawcy, aby był on przygotowany na przyszłe plany macierzyńskie swojej pracownicy. Pracodawca jest zobowiązany, najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia urlopu, powiadomić UWV o dacie rozpoczęcia zasiłku macierzyńskiego. Kobiety bezrobotne zaświadczenie takie dostarczają do UWV osobiście.

Jeśli kobieta zachorowała w czasie ciąży, ma ona prawo do zasiłku chorobowego (ziektewet-uitkering) od pierwszego dnia choroby. Zasiłek zostaje wypłacany do momentu wyleczenia. Jeśli kobieta cierpi na chorobę, która została wywołana ciążą, czy porodem, podlega szczególnym regulacjom, dotyczącym zasiłku chorobowego. Jeśli natomiast choroba nie została wywołana ciążą czy porodem, obowiązują te same reguły, które dotyczą osób otrzymujących zasiłek chorobowy.

Urlop wychowawczy

Pracownicy mają prawo do bezpłatnego urlopu wychowawczego (ouderschapsverlof) na dzieci do 8. roku życia, jeśli przepracowali przynajmniej rok u danego pracodawcy.

Wniosek o przyznanie urlopu wychowawczego należy złożyć pisemnie przynajmniej dwa miesiące przed jego rozpoczęciem. Tylko w wyjątkowych wypadkach pracodawca może odmówić udzielenia urlopu..

Urlop ojcowski

Vadersverlof – w przypadku mężczyzn istnieje możliwość otrzymania urlopu dla ojców, który wynosi dwa dni.

Problemy rodzinne

Osoba sprawująca władzę rodzicielską nad dzieckiem (gezag) jest jego prawnym przedstawicielem. W wielu przypadkach jest również prawnie odpowiedzialna za zachowanie dziecka. Osoba sprawująca władzę rodzicielską zarządza majątkiem dziecka. Zazwyczaj jeden z rodziców lub oboje rodzice sprawują władzę rodzicielską. Dodatkowe informacje można odszukać pod poniższym linkiem: zobacz

Rada Ochrony Dzieci

W ramach Ministerstwa Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (Ministerie van Veiligheid en Justitie) działa Rada Ochrony Dzieci, która jest odpowiedzialna za szeroko rozumianą ochronę dziecka. Rada działa, w oparciu o holenderskie prawo cywilne i karne, w obronie praw dziecka, którego rozwój i wychowanie jest zagrożone. Rada tworzy warunki do zmniejszenia tych zagrożeń i do zapobiegania nim. Prowadzi niezależne dochodzenia, czy rozwój dziecka w rodzinie jest zagrożony, daje rekomendacje w procesie sądowym i proponuje środki zaradcze lub sankcje. Ściśle współpracuje z innymi organizacjami zajmującymi się opieką nad dziećmi

Rada jest organem niezależnym i znajduje się w każdej prowincji.

Zadania Rady Ochrony Dzieci i podstawa prawna:

 • ochrona dzieci (Kodeks cywilny – Księga I, art. 239 i art. 254-269),

 • regulacje dot. sprawowania opieki i kontaktów (Kodeks cywilny – Księga I, art. 251, 377b, art. 377f),

 • nadzór nad nieletnimi (Kodeks postępowania karnego – art. 494),

 • adopcja (Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego sporządzona w Hadze w dniu 29 maja 1993 r.)

Działania te dotyczą każdego dziecka mieszkającego w Królestwie Niderlandów, niezależnie od jego narodowości. We wszystkich działaniach Rady na pierwszym miejscu jest dobro dziecka.

Więcej informacji:

O Radzie Ochrony Dziecka – zobacz

Kiedy wychowanie jest problemem – zobacz

Rozwód i separacja rodziców

W Holandii wniosek o rozwód składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Można wnosić pozwy o rozwód, prawną separację (nadal pozostaje się w związku małżeńskim, ale żyje się oddzielnie), rozwiązanie małżeństwa po okresie prawnej separacji. Wniosek o rozwód/separację wnosi się do sądu za pośrednictwem adwokata/przedstawiciela prawnego.

Aby złożyć wniosek o rozwód należy:

 • pozostawać w legalnym związku małżeńskim,

 • co najmniej jeden z małżonków musi być rezydentem Niderlandów,

 • posiadać ważne dokumenty: kartę pobytu, dokument tożsamości, zaświadczenie o stanie majątkowym i finansowym, umowę przedmałżeńską, jeśli była zawarta oraz plan rodzicielski dot. opieki nad dziećmi.

W przypadku rozwodu małżonków konieczne jest sporządzenie planu rodzicielskiego (opieki nad dzieckiem poniżej 18. roku życia), który wraz z pozwem rozwodowym przesyłany jest do sądu. W planie zawierane są ustalenia dot. kosztów opieki i wychowania dziecka, zasady komunikacji pomiędzy rodzicami w istotnych sprawach dot. dziecka. Sąd rodzinny przeprowadza ok. 10-minutową rozmowę z dziećmi w wieku 12-18 lat. Nie jest obowiązkowe stawiennictwo małoletniego na tej rozmowie. Małoletni może odpowiedzieć sędziemu listownie. Rodzice nie mogą być obecni przy rozmowie sędziego z dzieckiem. Ponadto, sąd pyta o opinię małoletnich w wieku powyżej 16 lat w odniesieniu do planu opieki.

Alimenty na rzecz dziecka mogą byś ustalone w ramach planu rodzicielskiego przy rozwodzie lub w oddzielnej procedurze przed sądem. Sąd ustala wysokość alimentów na rzecz pokrycia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Ich wysokość jest weryfikowana każdego roku. Więcej informacji dot. procedur ws. alimentacyjnych dostępna jest na stronie: zobacz.

Po decyzji sądu o rozwodzie małżonków należy zarejestrować dokument rozwodowy w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania oraz wskazać ewentualnie nowy adres zamieszkania. Możesz to uczynić samodzielnie lub za pośrednictwem swojego prawnika.

 

Problemy wychowawcze

Ochrona dziecka ma na celu zapobieżenie trudnościom wychowawczym, wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka oraz, jeśli istnieje taka konieczność – częściowe lub zupełne zastąpienie rodziców w tym procesie. Dotyczy to małoletnich, ich rodzin oraz innych osób sprawujących opiekę, w sytuacji zagrożenia zdrowia, bezpieczeństwa, moralności dzieci oraz narażania na poważne niebezpieczeństwo (w ocenie lokalnych władz) jego rozwoju szkolnego, fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego czy społecznego.

Przesłanką do podjęcia interwencji przez miejscowe służby ochrony dzieci może być np. podejrzenie o uraz cielesny, wykorzystywanie seksualne, wagarowanie, spóźnianie się do szkoły, płacz dziecka, odgłos klapsów. Interwencję podejmuje się na podstawie zgłoszenia, którego mogą dokonać np. sąsiedzi, członkowie rodziny, lekarze, nauczyciele.

Zgłoszenie dot. przemocy wobec dzieci składa się bezpośrednio do Biur ds. Opieki nad Młodzieżą (Bureau Jeugdzorg BJZ) lub do Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK): www.vooreenveiligthuis.nl

Veilig Thuis udziela wsparcia i pomocy osobom, które są ofiarami przemocy. Można się z nimi kontaktować 24/7 pod bezpłatnym numerem 0800-2000.

Informacja z AMK lub BJZ przekazywana jest do Rady Ochrony Dzieci, która, w zależności od okoliczności, rodzaju problemu i powagi sytuacji podejmuje dalsze działania. Jeżeli sytuacja tego wymaga, Rada kieruje sprawę do sądu i dziecko może trafić do rodziny zastępczej. Starsze dzieci (od 12 lat) mogą zostać umieszczone w internacie lub innej placówce opiekuńczej. W pierwszej kolejności Rada stara się ocenić, czy rozwój dziecka w rodzinie nie jest zagrożony i czy wystarczy nadzór lub pomoc w osobie kuratora albo mentora. Opieką objęte są dzieci do 18. roku życia. 

Konsekwencją interwencji miejscowych służb ochrony dzieci może być ustalenie nadzoru (ondertoezichtstelling – OTS), a nawet odebranie dziecka rodzicom (uithuisplaatsing).

Należy pamiętać, że kryterium narodowości ma w kontekście spraw rodzinnych drugorzędne znaczenie. W sytuacji zagrożenia dobra dziecka instytucje holenderskie mają prawo do ingerencji. Sprawa z reguły bardzo szybko trafia do sądu. Decyzje sędziego ds. dzieci mają z reguły charakter czasowy i dlatego istotnym jest ścisłe realizowanie wskazań sądu i dobra współpraca z instytucjami opieki. Od decyzji sędziego przysługuje odwołanie na zasadach ogólnych.

W przypadku, kiedy sprawa opieki nad dzieckiem trafi do sądu, wskazane jest:

 • korzystać z pomocy wyspecjalizowanych w tematyce rodzinnej i opiekuńczej adwokatów,
 • polubowna współpraca z instytucjami i poradniami,
 • uprzednie wystąpienie do sędziego o pomoc tłumacza podczas rozprawy w przypadku słabej znajomości języka,
 • realizowanie postanowień sądu i odpowiadanie na jego wezwania.

Sędzia Ds. Dzieci (Kinderrechter)

W sytuacji, gdy w rodzinie, w której są małoletni, pojawiają się problemy i konieczne staje się rozstrzygnięcie prawne, wówczas sprawy dot. małoletnich zawsze rozstrzyga Sędzia ds. Dzieci (Kinderrechter).

Sędzia może ustanowić kuratora lub opiekuna, który będzie pomagał i wspierał rodziców lub opiekunów prawnych oraz dzieci w rozwiązywaniu problemów, ale też czasowe umieszczenie dziecka poza domem rodzinnym, ograniczenie władzy rodzicielskiej, a nawet jej pozbawienie. Dzieci powyżej 12. roku życia (na ich wniosek) mogą być zawsze wysłuchane przez sędziego.

Sędzia ds. Dzieci wskazuje w wyroku certyfikowaną instytucję oraz zakres w jakim przejmuje ona opiekę nad małoletnim. Dzieci zawsze otrzymują adwokata. W sytuacji, gdy małoletni ma być umieszczony w ośrodku zamkniętym dla trudnej młodzieży, wówczas zawsze musi być obecny w sądzie. W takiej sytuacji nawet dziecko poniżej 12. roku życia może zostać wysłuchane przez sędziego.

Więcej informacji: zobacz

Kurator (Bijzondere Curator)

W sytuacjach konfliktu w domu pomiędzy rodzicami, niestabilnej sytuacji rodzinnej np. w związku z rozwodem, śmierci obydwojga rodziców, konfliktu pomiędzy rodzicami i dzieckiem, zagrożeniem bezpieczeństwa dziecka itp., sąd może wyznaczyć specjalnego kuratora, który doradza i wspiera rodzinę w rozwiązywaniu problemów, czy prowadzi mediacje.

Kuratorem może być osoba lub instytucja np. Bureau Jeugdzorg. Raportuje on bezpośrednio do sądu i reprezentuje przed sądem interes dziecka. Przy wyborze kuratora/opiekuna sędzia zawsze bierze pod uwagę interes dziecka.

W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka i niestabilnej sytuacji rodziny z wnioskiem o ustanowienie nadzoru/kurateli może do sądu wystąpić:

 • Rada Ochrony Dzieci,

 • prokurator,

 • rodzic lub opiekun prawny dziecka.

Sędzia może wyznaczyć specjalnego kuratora, z własnej inicjatywy, w następujących procedurach dotyczących:

 • rozwodu,

 • ustanowienia opieki,

 • władzy rodzicielskiej i praw rodzicielskich,

 • wyznaczenia nadzoru (OTS),

 • umieszczenia dziecka poza domem.

W sprawach rozwodowych sędzia każdorazowo wyznacza specjalnego kuratora.

Jeśli rodzic nie zgadza się z wnioskiem złożonym do sądu ws. ustanowienia kurateli nad dzieckiem przez Radę lub prokuraturę może wystąpić do sądu rodzinnego, za pośrednictwem adwokata, celem przedstawienia swoich racji i obrony.

Opiekun/kurator dziecka (osoba) może być również wskazany przez rodziców, którzy nie mogą już wykonywać władzy rodzicielskiej, np. z powodu śmierci. Mogą to uczynić np. w testamencie. Opiekunem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, jest zdrowa psychicznie i sama nie pozostaje pod opieką/kuratelą.

Więcej informacji o tym, jak wyznaczyć daną osobę do pełnienia funkcji opiekuna dziecka, w sytuacji tymczasowego braku możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem dostępne są w linku: zobacz

Opiekun jest odpowiedzialny za dziecko, jego rozwój, musi dbać o opiekę i wychowanie. Opiekun nie musi tego robić sam. Dziecko może być też pod opieką rodziny zastępczej. Rodzice zastępczy mogą również złożyć wniosek o opiekę nad dzieckiem. Jednym z warunków jest opieka nad dzieckiem przez co najmniej rok i odpowiedzialność za wychowanie.

Jeśli sąd zwraca się z prośbą o sprawowanie opieki nad dzieckiem, w sytuacji, gdy rodzice nie mogą jej sprawować, wówczas trzeba złożyć oświadczenie woli, tj. wyrazić zgodę na opiekę nad dzieckiem lub dziećmi.

Deklaracja musi zostać złożona w sądzie przez osobę zainteresowaną osobiście lub przez pełnomocnika w terminie 14 dni po doręczeniu decyzji sądu.

W okresie nadzoru dziecko zazwyczaj pozostaje w domu rodzinnym, ale w niektórych przypadkach może być umieszczone poza domem w rodzinie zastępczej.

Zakończenie nadzoru kończy się:

 • z chwilą osiągnięcia pełnoletności przez dziecko,

 • jeśli jedno lub dwoje rodziców może znów sprawować władzę rodzicielską,

 • w sytuacji, gdy sam kurator zadecyduje o końcu kurateli lub zostanie zwolniony z obowiązków przez sąd rodzinny,

 • z chwilą śmierci kuratora, wówczas sąd wyznacza nowego.

Więcej informacji dot. ustanawiania nadzoru dostępnych pod linkiem: zobacz

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej

Małoletni może być decyzją sądu rodzinnego umieszczony w środowisku poza rodziną. Ma to miejsce w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i rozwoju dziecka, a także w sytuacji konieczności przeprowadzenia badań małoletniego.

Z wnioskiem do sądu o wydanie decyzji o umieszczeniu dziecka poza domem może wystąpić:

 • Rada Ochrony Dzieci,

 • certyfikowane instytucje zajmujące się opieką nad dziećmi (GI),

Wniosek o zezwolenie na umieszczenie w placówce zamkniętej może także złożyć kolegium złożone z Burmistrza i Radnych (B&W). W tym celu konieczna jest zgoda rodzica/rodziców sprawujących władzę.

Małoletni może zostać umieszczony w:

 • rodzinie zastępczej,

 • rodzinnym domu dziecka,

 • instytucji opiekuńczej (również zamkniętej),

 • innej jednostce, jak np.: internat lub mieszkanie socjalne z nadzorem opiekuńczym.

Małoletni może również być umieszczony w zamkniętym ośrodku dla młodzieży, w sytuacji problemów z rozwojem i/lub wychowawczych, jeśli jest to konieczne aby uniemożliwić mu ucieczkę z ośrodka lub jego uprowadzenie.

W sytuacji, gdy rozważane jest umieszczenie dziecka w zamkniętym ośrodku, obok rodziców występujących o inne rozwiązanie, również sam małoletni może wypowiedzieć się w sądzie. Małoletniemu w takiej sytuacji zawsze przydzielany jest adwokat. Dziecko powyżej 12. roku życia także może wypowiadać się przed sądem samodzielnie.

Jeśli został złożony wniosek o umieszczenie dziecka poza domem, rodzic/opiekun prawny otrzymuje jego kopię listownie na adres domowy. Tą samą drogą otrzymuje się zawiadomienie o miejscu i czasie rozprawy sądowej.

Jeśli rodzic nie zgadza się z tym wnioskiem, może pisemnie lub ustnie poinformować o tym sąd, wyjaśniając swoje zastrzeżenia. Ma prawo osobiście lub za pośrednictwem adwokata przedstawić swoje racje podczas posiedzenia sądu. Jeśli natomiast zgadza się z wnioskiem, może poinformować o tym sąd listownie. Brak reakcji na wniosek i niestawiennictwo w sądzie nie hamują postępowania.

Wszystkie rozprawy dotyczące umieszczenia dziecka poza domem nie są publiczne i odbywają się za zamkniętymi drzwiami. Jeśli rodzic chce, by w rozprawie wziął udział np. ekspert lub doradca, musi uzyskać zgodę sądu rodzinnego.

W przypadku konieczności niezwłocznego umieszczenia dziecka poza domem, ze względu np. na konieczność zapewniania mu bezpieczeństwa, sędzia może wydać taką zgodę. Wówczas posiedzenie sądu musi odbyć się w ciągu 2 tygodni. Wezwane strony mogą wówczas przedstawić sądowi swoje wyjaśnienia.

Zazwyczaj sąd wydaje wyrok niezwłocznie na posiedzeniu, najpóźniej w ciągu 2 tygodni. Wyrok sądu dostarczany jest adwokatowi, jeśli był zaangażowany, w innym przypadku rodzicowi na adres domowy.

W wyroku sądu zawarta jest decyzja sędziego, na jaki okres dziecko ma być umieszczone poza domem oraz wskazana konkretna certyfikowana instytucja ds. opieki nad małoletnimi, która będzie sprawować rolę kuratora. Dziecko może być umieszczone poza domem na czas do 12 miesięcy, termin ten może być przedłużany.

W sytuacji, gdy wskazana przez sąd certyfikowana instytucja ds. opieki nad dziećmi stoi na stanowisku, że jest możliwe skrócenie okresu pobytu dziecka poza domem, rodzic posiadający władzę rodzicielską lub sam małoletni w wieku powyżej 12 lat może wystąpić do sądu z wnioskiem o zakończenie pobytu dziecka poza domem.

Jeśli rodzic nie zgadza się z wyrokiem sądu, może się odwołać, za pośrednictwem swojego adwokata, do sądu apelacyjnego (odwoławczego) w ciągu 3 miesięcy od daty wydania postanowienia.

Ostateczną instancją odwoławczą jest Sąd Najwyższy, do którego wnioski można składać za pośrednictwem adwokata w ciągu 3 miesięcy od wyroku sądu apelacyjnego.

Gdzie szukać pomocy

Organizacją zrzeszającą stowarzyszenia, organizacje i fundacje zajmujące się pomocą i wsparciem dzieci i młodzieży, ochroną ich praw oraz rehabilitacją młodocianych jest Jeugdzorg Nederland: www.jeugdzorgnederland.nl

Instytucjami powołanymi do bezpośredniego kontaktu z rodziną i z dzieckiem oraz do wykonywania decyzji Rady i sądu są certyfikowane instytucje zajmujące się opieką nad dziećmi. Instytucje te są certyfikowane według standardów określonych przez Ministerstwo Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Holandii oraz podlegają pod gminy.

Certyfikaty wydaje Kuermerkinstituut (zobacz) na podstawie dekretu Ministra Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości z 19-06-2014 r. zobacz

Są to m.in.:

Wykaz instytucji certyfikowanych ds. opieki nad dziećmi dostępny jest pod linkiem: www.jeugdzorgnederland.nl

Jeżeli dziecko decyzją sądu znajdzie się w rodzinie zastępczej (zazwyczaj najpierw jest to termin trzymiesięczny), certyfikowane organizacje mają za zadanie koordynację wszystkich kontaktów dziecka z rodzicami lub ich opiekunami.

W sytuacji umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej należy bezwzględnie wypełniać zalecenia sądu, dostosowywać się do wymogów, np. podczas spotkań z dzieckiem, współpracować z wyznaczoną przez sąd certyfikowaną instytucją i unikać wchodzenia w otwarty konflikt z pracownikami tej organizacji, których opinia na temat rozwoju psychofizycznego dziecka oraz z przebiegu spotkań rodziców z dzieckiem jest wykorzystywana w postępowaniu dowodowym w sądzie. Raporty i opinie tych organizacji sporządzane okresowo są podstawą dla sądu przy podejmowaniu dalszych decyzji co do opieki nad dzieckiem.

Do pomocy rodzinie i małoletnim akredytowane są również inne organizacje i fundacje, które wspierają edukację dzieci i młodzieży, pomagają rodzinom biologicznym oraz zastępczym. Są to m.in.:

 • De Bascule www.debascule.com – zajmująca się pomocą psychiatryczną dla dzieci, młodzieży i rodziny,
 • Altra www.altra.nl wsparcie w nauce i rozwoju dziecka,
 • Parlan www.parlan.nl wsparcie rozwoju i wychowania dziecka i młodzieży,
 • Rubicon www.rubicon-jeugdzorg.nl pomoc w rozwoju, wychowaniu i zachowaniu dziecka i młodzieży,
 • Spirit! www.spirit.nl wsparcie rodziny,
 • Fundacja Entrea Lindenhout www.entrealindenhout.nl  kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w rozwoju i wychowywaniu dziecka,
 • Fundacja Armia Zbawienia www.legerdesheils.nl,
 • Horizon www.horizon.eu pomoc w problemach behawioralnych,
 • Veilig Thuis IJsseland www.vtij.nl pomoc i wsparcie w sprawach dot. przemocy domowej i wykorzystywania dzieci,
 • Stichting Veilig Thuis Gerdeland Midden www.veiligthuisgm.nl pomoc i wsparcie w sprawach dot. przemocy domowej i wykorzystywania dzieci,
 • XONAR www.xonar.nl pomoc i wsparcie dla młodzieży i rodziców w zakresie dorastania i wychowania w regionie Limburgii,
 • KORAAL www.koraalgroep.nl pomoc młodzieży niepełnosprawnej i upośledzonej, z problemami psychicznymi i behawioralnymi,
 • Combinatie Jeugdzorg www.combinatiejeugdzorg.nl pomoc i wsparcie rodzin w wychowywaniu dzieci.

Organizacji i fundacji pomocy rodzinie i dzieciom jest bardzo dużo. Jeśli rodzice potrzebują pomocy lub mają pytania dot. wychowania dziecka, problemów wychowawczych lub behawioralnych, dziecko ma problemy w szkole, mogą się zgłosić się do swojego urzędu gminy, który pokieruje ich do właściwej organizacji.

Najczęstsze nieporozumienia

Tłem do nieporozumień są:

 • ogólna nieznajomość, niezrozumienie i brak chęci poznawczej rodziców dla specyfiki podejścia do wychowania dzieci i systemu opieki nad małoletnimi w Holandii,
 • przenoszenie wadliwego modelu wychowania dziecka współcześnie całkowicie nieakceptowanego, polegającego np. na wymierzaniu kar cielesnych czy przemocy,
 • brak zrozumienia dla zasady, że sytuacją polskiego dziecka w Holandii mogą zainteresować się sąsiedzi, czy nauczyciele; jeśli ocenią, że dziecko jest zagrożone, nie czekając na wyjaśnienia rodziców, zawiadomią władze,
 • brak zrozumienia dla istnienia obowiązku współpracy z instytucjami opiekuńczymi prowadzi do zaostrzenia podejmowanych środków; podobne skutki wywoła niestosowanie się do planów naprawczych, niedostrzeganie własnych błędów,
 • porwania rodzicielskie jako reakcja na trudności,
 • postrzeganie osiedlenia się za granicą jako prostego sposobu na przezwyciężenie problemów  wychowawczych czy małżeńskich doświadczanych w Polsce; rzeczywistość bywa dokładnie odmienna: ze względu na różnice kulturowe, nieznajomość języka i nieznajomość systemu prawnego problemy ulegają pogłębieniu.
Problemy z prawem
 

Dostęp do pomocy prawnej

Po bezpłatną poradę prawną można zgłosić się do jednego z działających w całej Holandii Punktów Prawnych (Juridisch Loket): zobacz. Punkty Prawne zajmują się także obszarem prawa rodzinnego: zobacz

Również Advocaten.nl udostępniają formularz, za pomocą którego można uzyskać bezpłatną poradę prawną, w tym z zakresu prawa rodzinnego: zobacz

Darmowych porad prawnych, współfinansowanych przez Ambasadę RP w Hadze, udzielają:

Fundacja BARKA w Hadze, Utrechcie i Eindhoven:

www.barkanl.org

doradztwo@barkanl.org

e-mail: office@barkanl.org

tel. + 31(0)302689242

 • De Steenmartel 5, 5622NJ Eindhoven
 • Zout der Aarde DH, Noordpolderkade 161B, 2516JD Haga
 • Lijsterstraat 16, 3514 TD Utrecht – Centrum Edukacji Społecznej Fundacji BarkaNL

W przypadku konieczności zaangażowania w sprawę odpłatnego profesjonalnego zastępcy prawnego, adwokata, można go znaleźć za pośrednictwem Holenderskiej Rady Adwokackiej (Nederlandse Orde van Advocaten): www.advocatenorde.nl. W zależności od dochodów rocznych można ubiegać się o dofinansowanie do adwokata. Więcej informacji można uzyskać w Radzie Doradztwa Prawnego (Raad voor Rechtsbijstand): https://www.rvr.org/

Na podstawie kryterium dochodowego i majątkowego możliwe jest uzyskanie dofinansowania do kosztów zaangażowania adwokata. Informacje o warunkach dostępne są pod poniższymi linkami: zobacz,  zobacz

 

Najczęstsze nieporozumienia

Do najczęstszych nieporozumień należą:

 • angażowanie pełnomocników niewyspecjalizowanych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • brak realizacji postanowień sądu, utrudnianie i unikanie kontaktu,
 • przeświadczenie, że niestawienie się lub nieodebranie pisma załatwi sprawę,
 • otwarty konflikt z przedstawicielami holenderskich organizacji
Tu znajdziesz pomoc
 

Lista kontaktów w Holandii

Informacje ogólne:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze: https://www.gov.pl/web/holandia

Strona poświęcona praktycznym aspektom życia i pracy w Niderlandach: www.wholandii.pl

Informacje i pomoc prawna:

Juridisch Loket (instytucja udzielająca bezpłatnych porad prawnych w jez. angielskim lub niderlandzkim): www.juridischloket.nl

Fundacja Barka – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Nr telefonu +31 30 268 92 42 od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 – 16.00

Adres e-mail: doradztwo@barkanl.org

Zgłoszeń w sprawach prawnych można dokonywać również poprzez zespoły Fundacji Barka Rotterdam, Haga, Nijmegen, Utrecht, Eindhoven oraz drużynę mobilną, numery kontaktowe na stronie: www.barkanl.org

Wsparcie prawne odbywa się głównie telefonicznie i mailowo, o ile wstępna analiza sprawy pozwala wywieść, że spotkanie osobiste nie jest konieczne. Ewentualne spotkania (gdy wymaga tego sprawa lub osoba o nie prosi) odbywają się w bibliotece publicznej w Hadze, fundacji Stichting Zout der Aarde przy Noordpolderkade 161b w Hadze lub biurze Barki w Utrechcie.

Adwokat współpracujący z fundacją Barka prowadzi również regularne poradnictwo prawne w siedzibie fundacji Straatpastoraat w Vincentius’ Hof w Hadze przy okazji piątkowych posiłków (o godz. 18.00) dla osób potrzebujących i bezdomnych.

Pomoc psychologiczna:

Fundacja Barka – bezpłatne wsparcie psychologiczne w języku polskim

Punkt wsparcia psychologicznego dla polskich rodzin

Nr telefonu +31 30 268 92 42 od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 – 16.00 celem umówienia się na spotkanie z dyplomowaną psycholog i uzyskania wsparcia w trudnej sytuacji

Adres e-mail: doradztwo.psycholog@barkanl.org

Konsultacje psychologiczne odbywają się w Hadze i Bredzie, a także w terenie: w domu osoby potrzebującej, w szkole lub wstępnie przez telefon lub Skype.

Informacje o holenderskim systemie szkolnym:

Stichting Kreda (na stronie fundacji znajdują się informacje o holenderskim systemie edukacji): www.kreda.nl

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Hadze: www.spk-haga.nl

Szkoła Polska im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum: www.brunssum.orpeg.pl

Forum Polskich Szkół w Holandii: www.fpsn.nl

Organizację świadczące pomoc i udzielające informacji:

Punkt informacyjny Rotterdam-Zuid

kontakt w jęz. polskim:
Adres: Zwartewaalstraat 191 (śr. w godz. 16-20.00)
Adres: Boelstraat 20a (pt. w godz. 16-20.00)

Ośrodek Partycypacji i Integracji (Urszula Zwolińska)

Raz w miesiącu wieczór tematyczny

Buurthuis De Put

Pinkstraat 10, 3028 XX Rotterdam,

Tel. 010 41 55 523

Punkt Informacyjny Związku Zawodowego FNV (Stanisław Bernaś)

Clemensstraat 111, 3082CE Rotterdam, Zuid-Holland

Rozmowy konsultacyjne z polskimi pracownikami: wtorek 18.00 – 20.00, piątek 10.00 – 12.00

dyżur telefoniczny: tel. 06 13 18 36 79 (poniedziałek – piątek, 10.00 – 17.00)

www.fnv.nl/polski

Polski Punkt informacyjny gminy Hillegom (IPP) (Ewa Idzardi)

Hoofdstraat 115, Hillegom

Tel. 06 20 78 35 14

ipp@hillegom.nl

Czwartek: 17.00 – 20.00

Biuro porad i informacji dla polskich migrantów w Meterik (Krystyna Górska)

St. Janstraat 2, 5964 AC Meterik

poniedziałek 9.00-13.00, wtorek – piątek 18.00-21.00

tel: 077 39 71 446, 06 20 40 90 27

info@servicepointmeterik.nl

Punkt informacyjny gminy Den Haag

Xtra/Stichting Den Haag & Midden Europa (IDHEM-Xtra)

Centrum Informacyjne dla migrantów – Den Haag, Paviljoensgracht 33 

Infolinia w języku polskim 070 365 81 83 – w środy 19:00-21.00

Konsultacje w języku polskim:

Wijkcentrum Escampade, Escamplaan 61F
Środa 09:00 – 12:00

Vadercentrum Adam, Laak, Jonckbloetplein 24
Środa 18:00 – 21:00

Buurthuis Bario, Kockstraat 175
Czwartek 17:30 – 20:30

Wijkcentrum Regenvalk, Regentesseplein 148
Piątek 09:00 – 12:00

Vadercentrum Adam, Jonckbloetplein 24
Wtorek 17:30 – 20:30

Wijkcentrum Wissel, Van Meursstraat 1b
Piątek 09:00 – 12:00

Informacje można również uzyskać drogą mailową: idhem@xtra.nl, www.idhem.nl/pl, tel. 070 36 58 183

Polskie Centrum w Hadze/Poolse Centrum in Den Haag. Korepetycje dla dzieci i młodzieży, szkoła dla dzieci:

Tel. 06 39 86 00 75

Adres: Paviljoensgracht 33

2512 BL Den Haag, Holandia

Punkt Pomocy Ofiarom Przestępstw (Slachtofferhulp)

Strona www (strona dostępna z polskim translatorem): www.slachtofferwijzer.nl

Email: info@slachtofferwijzer.nl

Adres: PO Box 93 166 2.509 AD HAGA

Chrześcijańskie Związki Zawodowe CNV

Porady telefoniczne (Wiesława Koreneef):

– 06 557 80 088 – porady telefoniczne od poniedziałku do czwartku w godz. od 13.00 do 17.00

Telefony dyżurne czynne od poniedziałku do czwartku w godz. od 19.00 do godz.21.00.

– 06 214 33 947

– 06 214 74 017

– 06 315 70 941

w.koreneef@cnvvakmensen.nl

Punkt Informacyjny dla Pracowników Czasowych przy Urzędzie Gminy Westland (Joanna Skalska)

Tel. 06 42 69 13 36

ipa@gemeentewestland.nl

Dyżur telefoniczny i porady: poniedziałek 13:00 – 18:00, środa 12:00 – 16:00, czwartek 11:00 – 14:00

Można też umówić się na spotkanie. Wszystkie spotkania odbywają się w Urzędzie Gminy w Naaldwijk.

FairWork (Hanka Mongard)

Tel. 06 15 82 35 30, 020 760 08 09

czwartek 10.00 – 13.00

polska@fairwork.nu

Stichting Mooi! (Sabina Jurjewicz-Domaradzka)

Tel. 070 2052390, 06-38236992

s.jurjewicz@stichtingmooi.nl

Lista organizacji polonijnych w Holandii

Informacje na temat organizacji polonijnych w Niderlandach znajdują się na stronie internetowej: zobacz

Lista kontaktów w Polsce

Instytucja

Dane kontaktowe

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Konsularny

Adres: Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa

Telefon: (22) 523-90-00

Strona internetowa: www.gov.pl/web/dyplomacja

Telefon: (22) 523-94-44

E-mail: DK.Sekretariat@msz.gov.pl,  

informacja.konsularna@msz.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Adres: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Telefon: (22) 239-07-40

Strona internetowa: zobacz

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Departament Polityki Rodzinnej

Adres: ul. Nowogrodzka 1/3/5,  00‐513 Warszawa

Telefon: (22)250-01-08

Strona internetowa: www.gov.pl/web/rodzina

Telefon: (22) 461-60-60

E-mail: sekretariat.dsr@mrpips.gov.pl

Rzecznik Praw Dziecka

Adres: ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa

Telefon: (22) 583-66-00

Dziecięcy Telefon Zaufania: 800-12-12-12

E-mail: rpd@brpd.gov.pl

Strona internetowa: www.brpd.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres: Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Telefon: (22) 551-77-00

Infolinia: 800-676-676

E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Strona internetowa: www.rpo.gov.pl

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Telefon: (22) 599-71-20

E-mail: sekretariat@wcpr.pl

Strona internetowa: www.wcpr.pl

Zielona Linia

(udziela pomocy w zakresie usług rynku pracy i dostępnych świadczeń)

Adres: Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, ul. Trawiasta 20b, 15-161 Białystok

Telefon: 19524 (Infolinia)

E-mail: biuro@zielonalinia.gov.pl

Strona internetowa: www.zielonalinia.gov.pl

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Adres: ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa

Telefon: (22) 469-11-26

E-mail: sekretariat@orpeg.pl

Strona internetowa: www.orpeg.pl

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Adres: ul. 6-go Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa

Telefon: (22) 855-44-32

E-mail: sekretariat@woik.waw.pl

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej dla poszczególnych województw: zobacz

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF

Adres: ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa

Telefon: (22) 568-03-00

E-mail: unicef@unicef.pl

Strona internetowa: www.unicef.pl

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

Telefon: 800-120-002

Strona internetowa: zobacz

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Adres: ul. Oleandrów 6, III piętro,  00-629 Warszawa

Telefon: (22) 626-94-19

E-mail: kopd@kopd.pl

Strona internetowa: www.kopd.pl