Przewodnik prawny dla polskiej rodziny za granicą

Przewodnik prawny dla polskiej rodziny za granicą

Hiszpania

Najważniejsze informacje

Szkoła

Model edukacji

Edukacja przedszkolna (Educación Infantil) dla dzieci do 6. roku życia jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje dzieci do 3 lat, a drugi, bezpłatny, dla dzieci od 3 do 6 lat.

Drugi etap stał się powszechny w całej Hiszpanii, dlatego obecnie prawie 100% dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszcza do szkoły za darmo.

Edukacja podstawowa (Educación Primaria)

Edukacja podstawowa jest obowiązkowa i bezpłatna. Obejmuje 6 klas szkolnych, które zwykle odbywają się między 6. a 12. rokiem życia dziecka. Uczniowie zostają włączeni do pierwszego roku edukacji podstawowej w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Celem edukacji podstawowej jest zapewnienie uczniom nauki mówienia i rozumienia, czytania, pisania, matematyki, nabywania podstawowych pojęć kultury.

Edukacja średnia (Educación Secundaria Obligatoria – ESO)

Obowiązkowa edukacja średnia (ESO) to bezpłatny etap edukacji, który kończy edukację podstawową. Składa się z czterech klas szkolnych, które są zwykle prowadzone między 12. a 16. rokiem życia. Jednak uczniowie mają prawo uczęszczać do szkoły średniej do ukończenia 18. roku życia.

Od roku akademickiego 2015-2016 ESO dzieli się na dwa cykle: pierwszy – 3 lata i drugi – 1 rok. W ostatnim roku ESO uczniowie mogą wybrać jedną z opcji:

 • wybór edukacji przygotowującej do nauki w liceum,
 • możliwość zastosowania nauk wprowadzających do szkolenia zawodowego.

Liceum (Bachillerato)

Nauka w liceum jest dobrowolna. Obejmuje dwie klasy szkolne, które zwykle odbywają się w wieku od 16 do 18 lat.

Kształcenie zawodowe (Formación Profesional)

Szkoły zawodowe biorą pod uwagę aktualną rzeczywistość rynku pracy i jego potrzeb. Odpowiadają na obecne zapotrzebowanie na zatrudnienie szkoląc personel wyspecjalizowany w różnych sektorach zawodowych.

Szkolenie zawodowe oferuje ponad 150 cykli szkoleniowych w 26 rodzinach zawodowych, szkolenia teoretyczne i praktyczne odpowiednie dla różnych dziedzin zawodowych.

Procedura naboru dziecka do szkoły

W procesie rekrutacji muszą uczestniczyć:

 • dzieci (3-6 lat), które pierwszy raz uzyskują dostęp do systemu edukacji (Educación Infantil). Dotyczy to również prywatnych ośrodków pierwszego cyklu edukacji wczesnoszkolnej prowadzonych ze środków publicznych na podstawie umów o współpracy z Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych,
 • dzieci, które rozpoczynają naukę w publicznych szkołach podstawowych (6 lat),
 • uczniowie, którzy chcą rozpocząć naukę w publicznej szkole średniej lub liceum,
 • uczniowie, którzy chcą zmienić szkołę.

O miejsce w szkole mogą ubiegać się dzieci, których:

 • wiek odpowiada poziomowi pierwszego cyklu edukacji wczesnoszkolnej,
 • narodziny przewidywane są przed 1 stycznia przyszłego roku.

Podstawowe informacje na temat składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 24 kwietnia do 10 maja

Wnioski o zgłoszenie się do rekrutacji można uzyskać w dowolnym ośrodku finansowanym ze środków publicznych, w siedzibie Ośrodków wspierania szkolnictwa (Servicios de apoyo a la escolarización -SAE) lub przez Internet.

Dla każdego ucznia może zostać złożony tylko jeden wniosek. Złożenie więcej niż jednego wniosku spowoduje anulowanie zgłoszenia.

Oprócz wybranej szkoły (pierwsza opcja), do której zgłaszane jest dziecko, we wniosku może być uwzględnionych maksymalnie pięć ośrodków edukacyjnych wspieranych ze środków publicznych.

Wykaz dokumentów wymaganych, aby zapisać dziecko do szkoły:

 • dokumenty tożsamości rodziców i dzieci,
 • karta szczepień zaktualizowana przez hiszpańskiego lekarza,
 • karta dostępu do miejscowej publicznej służby zdrowia,
 • zaświadczenie meldunkowe,
 • wyrok rozwodowy / separacji, jeśli dotyczy,
 • w Katalonii: list zobowiązujący rodziców do współpracy ze szkołą w procesie edukacji, Carta de Compromiso, w którym uwzględnione są prawa i obowiązki rodziców/uczniów.

Wymagane są tłumaczenia przysięgłe dokumentów sporządzone przez tłumaczy wpisanych do oficjalnego rejestru hiszpańskiego MSZ (zobacz) lub tłumaczenia sporządzone przez Konsula RP.

Prawie w całej Hiszpanii uruchomiony został specjalny numer telefonu – 012 oferujący serwis informacyjny w tym dotyczący szkolnictwa.

Rok szkolny

Rozpoczęcie roku szkolnego w Hiszpanii jest ruchome – najczęściej na początku drugiego tygodnia września, w Katalonii zaraz po 11 września. Zakończenie roku szkolnego ma miejce w okolicach 20-25 czerwca.

Ferie zimowe – od 20.12 do 7.01. Ferie wiosenne – rozpoczynają się tydzień przed Wielkim Piątkiem. Dodatkowo szkoły mają pojedyncze dni wolne (w sumie około trzech-czterech w całym roku szkolnym), które dyrekcje szkół mogą dowolnie wykorzystać – zazwyczaj w okolicach długich świątecznych weekendów (wraz z rozpoczęciem roku szkolnego rodzice otrzymują szczegółowy kalendarz roku szkolnego ze wskazaniem dni wolnych).

Nauka języka hiszpańskiego

W całej Hiszpanii działają ośrodki wsparcia dla uczniów-imigrantów (Servicio de apoyo al. alumnado inmigrante – SAI). Ośrodki te mają dwie główne funkcje: doradztwo szkolne i wsparcie dla uczniów. Nauczyciele SAI wspierają uczniów uczęszczających do szkół publicznych w nabywaniu podstawowych umiejętności językowych i komunikacyjnych.

W szkołach katalońskich i balearskich znajdują się klasy integrujące językowo dzieci obcokrajowców (aula d’acollida). Informacji o funkcjonowaniu takich klas udziela dyrekcja szkoły.

Obowiązki i prawa ucznia

Wszyscy uczniowie mają takie same prawa i obowiązki, jedyne różnice wynikają z ich wieku i poziomu nauki. Wszyscy studenci mają prawo i obowiązek znać Konstytucję Królestwa Hiszpanii i statut odpowiedniej wspólnoty autonomicznej.

Prawa ucznia:

 • prawo do kompleksowego szkolenia, które przyczynia się do pełnego rozwoju osobowości ucznia,
 • prawo do poszanowania ich tożsamości osobistej, integralności i godności,
 • prawo do oceny ich poświęcenia, wysiłku i wyników,
 • prawo do otrzymania porad edukacyjnych i zawodowych,
 • prawo do poszanowania wolności sumienia oraz przekonań religijnych i moralnych, zgodnych z Konstytucją,
 • prawo do ochrony przed agresją fizyczną lub moralną,
 • prawo do udziału w funkcjonowaniu szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prawo do otrzymania niezbędnej pomocy i wsparcia w celu zrekompensowania braków o charakterze ekonomicznym, społeczno-kulturowym, osobistym i rodzinnym,
 • prawo do ochrony socjalnej w dziedzinie edukacji,
 • prawo do stowarzyszania się i tworzenia organizacji.

Obowiązki uczniów:

 • przestrzeganie zasad organizacji, współżycia i dyscypliny ośrodka edukacyjnego,
 • obecność na zajęciach,
 • punktualność,
 • prawidłowe zachowanie w klasie, zabronione jest używanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych lub dowolnego przedmiotu, który może odwracać uwagę ucznia lub jego kolegów z klasy,
 • poszanowanie autorytetu nauczyciela, zarówno w klasie, jak i poza nią,
 • prawidłowe traktowanie kolegów z klasy, z poszanowaniem wolności sumienia, przekonań religijnych i moralnych oraz godności, w żadnym wypadku nie wolno dopuszczać się przemocy fizycznej lub werbalnej,
 • odrabianie pracy domowej,
 • dbałość o wszystkie materiały szkolne i budynek szkoły.

Obowiązki i prawa rodzica

Władza rodzicielska musi być sprawowana zawsze z korzyścią dla dzieci, zgodnie z ich osobowością oraz w odniesieniu do ich integralności fizycznej i psychicznej. Władza rodzicielska obejmuje następujące obowiązki i uprawnienia: zapewnienie opieki nad dziećmi, towarzyszenie dzieciom, żywienie, zapewnienie edukacji i zarządzanie ich mieniem.

W sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych, np. wizyta lekarska, rodzic może zwolnić dziecko ze szkoły.  Konieczny jest kontakt z nauczycielem zawsze, gdy zgłaszane są problemy ze strony placówki szkolnej.

System wsparcia szkolnego

Władze lokalne zapewniają:

 • transport dla uczniów, którzy nie mogą korzystać ze szkolnego transportu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych,
 • wypożyczalnia książek dla uczniów drugiego cyklu edukacji wczesnoszkolnej,
 • dostęp do świetlicy/jadalni w okresie pozaszkolnym,
 • stypendia na opłacenie pierwszego cyklu edukacji wczesnoszkolnej w ośrodkach prywatnych.

Ponadto, w zależności od sytuacji osobistej, rodzinnej i finansowej ucznia może on wnioskować o następującą pomoc:

 • stypendium podstawowe,
 • stypendium za wyniki w nauce,
 • stała kwota wypłacana uczniowi ze względu na jego miejsce zamieszania.
Wychowanie
 

System świadczeń socjalnych

W Hiszpanii nie ma stałych świadczeń socjalnych na dziecko. Istnieje jednorazowa pomoc po urodzeniu dziecka (becikowe – około 3000 euro) lub po adopcji dziecka. Świadczenia finansowane są przez władze centralne lub/i lokalne. Informacji o pomocy udziela miejscowy organ zabezpieczenia społecznego – INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social) oraz ośrodki opieki społecznej. Dane teleadresowe oddziałów INSS w Hiszpanii: zobacz

Jeśli rodzina doświadcza trudności finansowych w Hiszpanii z powodu urodzenia lub adopcji dziecka, opieka społeczna oferuje następujące świadczenia:

 • świadczenia dla dzieci pozostających na utrzymaniu,
 • świadczenia dla rodzin wielodzietnych, rodzin niepełnych lub niepełnosprawnych matek,
 • świadczenia z tytułu wielokrotnego porodu lub adopcji.

Szczególne przywileje w Hiszpanii przyznawane są rodzinom wielodzietnym, posiadającym kartę dużej rodziny. Kartę mogą uzyskać rodziny co najmniej pięcioosobowe, a także samotni rodzice z co najmniej dwojgiem dzieci oraz rodziny, które wychowują adoptowane dzieci. Posiadacze Karty Dużej Rodziny w Hiszpanii mają zagwarantowanych wiele zniżek (transport publiczny, nauka, kultura i sztuka).

Problemy rodzinne

W przypadkach separacji, rozwodu lub gdy rodzice dzieci mieszkają oddzielnie prawa i obowiązki dotyczące nieletnich posiadają oboje rodziców.

Jeżeli rodzice mieszkają osobno władzę rodzicielską sprawuje ten, z którym mieszka dziecko, jednak sąd na wniosek drugiego rodzica może orzec o wspólnym wykonywaniu władzy rodzicielskiej, co jest częstym rozwiązaniem w Hiszpanii.

W prawie hiszpańskim inni członkowie rodziny, osoby lub instytucje ustanowione na podstawie decyzji administracyjnej lub sądowej mogą zostać odpowiednio wyznaczeni jako opiekunowie małoletnich, w przypadku gdy rodzice nie mają wystarczających zdolności do jej sprawowania.

Jeśli rodzice rozwodzą się lub wnoszą o separację odpowiedzialność rodzicielską można ustalić:

 • na wniosek obojga rodziców w umowie regulacyjnej, która musi zostać zatwierdzona przez sąd,
 • decyzją sądową w postępowaniu spornym.

Rozwód lub separację można uzyskać na wniosek strony lub stron bez wskazania przyczyn najwcześniej po trzech miesiącach po zawarciu związku małżeńskiego. W przypadku wystąpienia przemocy można złożyć wniosek wcześniej. Dla orzeczenia rozwodu nie jest konieczne orzeczenie separacji – wystarczy wola jednej ze stron.

Problemy z prawem
 

System opieki społecznej

Organy opieki społecznej, na wniosek szkoły, policji lub innych organów mogą zbadać przesłanki dotyczące ewentualnej dysfunkcyjności rodziny. Przesłanki te są podobne jak w Polsce, np. akty przemocy fizycznej bądź psychicznej, pozostawianie dziecka bez opieki lub jego porzucenie, zaniedbywanie przez rodziców obowiązku szkolnego dziecka. Dzieci umieszcza się tymczasowo w pieczy zastępczej i proponuje rodzicom plan naprawczy. W wyjątkowych sytuacjach może dojść do odebrania praw rodzicielskich zwłaszcza, gdy rodzice nie stawiają się na wyznaczone z dzieckiem spotkania oraz nagminnie nie stosują się do zaleceń zawartych w planie naprawczym. Od decyzji organu opieki społecznej o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej można odwołać się do Sądu Pierwszej Instancji (Juzgado de Primera Instancia) okręgu sądowego, w którym znajduje się organ opieki społecznej prowadzący sprawę, w terminie do trzech miesięcy od jej oficjalnego ogłoszenia.

W kontaktach z organami opieki społecznej zalecane jest opanowanie, spokój i stosowanie się do zaleceń urzędników lokalnych.

Dostęp do pomocy prawnej

Zgodnie z art. 119 hiszpańskiej Konstytucji pomoc prawna jest procedurą, zgodnie z którą osobom, które mogą wykazać brak wystarczających środków finansowych, przyznaje się szereg świadczeń, głównie w postaci zwolnienia z obowiązku zapłaty honorariów adwokatów i zastępców procesowych oraz poniesienia kosztów związanych z zeznaniami biegłych, gwarancjami itp.

Prawo do pomocy prawnej obejmuje następujące świadczenia:

 • bezpłatne porady i wskazówki udzielane przed rozpoczęciem postępowania,
 • dostęp do adwokata dla osoby osadzonej w areszcie lub zakładzie karnym,
 • bezpłatne usługi obrony i zastępstwa procesowego świadczone przez pełnomocnika procesowego w trakcie postępowania,
 • bezpłatna publikacja ogłoszeń i zarządzeń, które muszą zostać opublikowane w dziennikach urzędowych, w czasie trwania postępowania,
 • zwolnienie z obowiązku wpłaty depozytu w przypadku wniesienia apelacji,
 • bezpłatna pomoc biegłych w trakcie postępowania,
 • bezpłatne wydawanie kopii zeznań, dokumentów oraz aktów notarialnych,
 • 80% ulgi w opłatach za niektóre czynności notarialne,
 • 80% ulgi w opłatach związanych z niektórymi czynnościami wykonywanymi w odniesieniu do rejestrów nieruchomości i rejestrów handlowych.

Po bezpłatną pomoc prawną należy wnioskować do:

 • Izby Adwokackiej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy,
 • sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub sądu prowadzącego sprawę, który wskaże właściwą izbę adwokacką,

www.justiciagratuita.es

www.web.icam.es

W celu uzyskania pełnomocnika z urzędu należy spełniać odpowiednie kryteria dochodowe (np. dla rodziny 3-osobowej to dochód ok. 16 000 euro rocznie).

Bezpłatna pomoc prawna przysługuje również:

 • ofiarom przemocy ze względu na płeć, ofiarom terroryzmu i handlu ludźmi,
 • małoletnim i niepełnosprawnym umysłowo ofiarom przemocy,
 • osobom, które w wyniku wypadku poniosły trwały uszczerbek na zdrowiu uniemożliwiający powrót do życia zawodowego i wymagają stałej opieki osób trzecich.

Najczęstsze nieporozumienia

W Hiszpanii wciąż aktualnym problemem jest przemoc w rodzinie. W policji państwowej został utworzony specjalny oddział funkcjonariuszy zajmujących się przyjmowaniem zgłoszeń i reagowaniem na nie (UFAM – Unidades de Atención a la Familia y Mujer). Pod numerem telefonu 016 możliwe jest zgłaszanie przemocy, telefon działa nieprzerwanie przez całą dobę i cały rok, nie zostawia informacji o wykonanych połączeniach na fakturach telefonicznych.

Lista wybranych kancelarii i prawników posługujących się językiem polskim, umocowanych w hiszpańskim systemie prawnym, znajduje się na stronie:

Lista polskojęzycznych prawników

Tu znajdziesz pomoc
 

Lista kontaktów w Hiszpanii

Organizacje zajmujące się pomocą rodzinom, w  szczególności w przypadku przemocy w rodzinie oraz świadczące bezpłatną pomoc prawną:

POLICJA NARODOWA (Policía Nacional) – UFAM – Las Unidades de Atención a la Familia y Mujer – jednostki opieki nad rodziną i kobietami specjalizujące się w walce z przemocą wobec kobiet, przemocą domową i przemocą seksualną. Telefon alarmowy: 091

GWARDIA CYWILNA (Guardia Civil) – Equipo de Mujer-Menor (EMUME) – zespoły walczące z przemocą wobec kobiet i dzieci. Telefon alarmowy: 062

Ministerstwo Zdrowia, Opieki Społecznej i Równości, za pośrednictwem Delegatury Rządu ds. przemocy wobec kobiet, świadczy usługi telefoniczne w celu uzyskania informacji i porad prawnych na temat przemocy ze względu na płeć, pod numerem telefonu 016. Ponadto zapytania można kierować pocztą elektroniczną do serwisu internetowego 016: 016-online@msssi.es

KATALONIA:

Przy urzędach miast i gmin znajdują Służby Informacji i Wsparcia dla Kobiet – Servei d’Informació
 i Atenció a les Dones
(SIAD) – przemoc wobec kobiet i dzieci. zobacz

BALEARY

Secció d’Infància i Família de l’IMAS, Tel.: 971 436 104 / Interwencja terapeutyczna 971 430 350

Bezpłatne konsultacje z prawnikiem w KG RP w Barcelonie: prawohiszpanskie@gmail.com

Lista kancelarii i prawników posługujących się językiem polskim: zobacz

Lista organizacji polonijnych w Hiszpanii

 • Circulo Amigos del Arte
 • Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Jana Pawła II
 • Asociación Polaca Maki Polskie
 • Asociación Cultural Hispano-Polaca „Tu Kultura”
 • APPEMIC – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Promocji i Wychowania Wielojęzycznego i Międzykulturowego w Kantabrii
 • Stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii „Orzeł Biały”
 • Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Mówiących po Polsku „POLONICA”
 • Hiszpańsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne „FORUM”
 • Stowarzyszenie „Dom Polski w Getafe”
 • Stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom”
 • Stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii „Klub Wawel”
 • Stowarzyszenie Polaków Zamieszkałych w Avili „CASA DE COPERNICO”
 • Stowarzyszenie im. Karola Wojtyły w Segovii
 • Stowarzyszenie im. Mikołaja Reja w Segovii
 • Stowarzyszenie Kulturalne Baskijsko-Polskie „Arrano-Zuria”
 • Stowarzyszenie Kulturalne Polonia w Galicji
 • Stowarzyszenie Polsko – Kanaryjskie „ARKA”
 • Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Polaków w Hiszpanii „SPARTA”
 • Polish Professionals in Madrid
 • Stowarzyszenie Polskie w Granadzie „Sami Swoi”
 • Hiszpańsko-polskie Stowarzyszenie Kultury „KRAKUS”
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Języka Polskiego w Walencji
 • Stowarzyszenie Polskie „BURSZTYN”
 • Stowarzyszenie Poland First to Fight
 • Stowarzyszenie Kulturalne Przyjaźni Polsko-Hiszpańskiej „Kopernik”
 • Asociación Navarra de Amigos de Polonia
 • Stowarzyszenie Kulturalne Polsko-Aragońskie
 • Asociacion Cultural Salmantino Polaca Polañoles
 • Casa Polonia na Wyspach Kanaryjskich
 • Fundacion Canaria Proyecto Perfecto
 • Stowarzyszenie Kulturalne Katalońsko-Polskie
 • Stowarzyszenie Kulturalne Szkoła Polska
 • Stowarzyszenie „Polacos” w Mollerussa
 • Stowarzyszenie Polaków na Majorce
 • Stowarzyszenie „Idea” Zarządzanie kulturą
 • Stowarzyszenie Kulturalne APLEC w Lloret de Mar
 • Barcelońskie Stowarzyszenie Nauki i Kultury Verbum
 • Stowarzyszenie Kulturalne Katalońsko-Polskie
 • Stowarzyszenie Kulturalne Szkoła Polska
 • Stowarzyszenie „Polacos” w Mollerussa
 • Stowarzyszenie Polaków na Majorce
 • Stowarzyszenie „Idea” Zarządzanie kulturą
 • Stowarzyszenie Kulturalne APLEC w Lloret de Mar
 • Barcelońskie Stowarzyszenie Nauki i Kultury Verbum

Lista kontaktów w Polsce

Instytucja

Dane kontaktowe

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Konsularny

Adres: Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa

Telefon: (22) 523-90-00

Strona internetowa: www.gov.pl/web/dyplomacja

Telefon: (22) 523-94-44

E-mail: DK.Sekretariat@msz.gov.pl,  

informacja.konsularna@msz.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Adres: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Telefon: (22) 239-07-40

Strona internetowa: zobacz

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Departament Polityki Rodzinnej

Adres: ul. Nowogrodzka 1/3/5,  00‐513 Warszawa

Telefon: (22)250-01-08

Strona internetowa: www.gov.pl/web/rodzina

Telefon: (22) 461-60-60

E-mail: sekretariat.dsr@mrpips.gov.pl

Rzecznik Praw Dziecka

Adres: ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa

Telefon: (22) 583-66-00

Dziecięcy Telefon Zaufania: 800-12-12-12

E-mail: rpd@brpd.gov.pl

Strona internetowa: www.brpd.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres: Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Telefon: (22) 551-77-00

Infolinia: 800-676-676

E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Strona internetowa: www.rpo.gov.pl

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Telefon: (22) 599-71-20

E-mail: sekretariat@wcpr.pl

Strona internetowa: www.wcpr.pl

Zielona Linia

(udziela pomocy w zakresie usług rynku pracy i dostępnych świadczeń)

Adres: Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, ul. Trawiasta 20b, 15-161 Białystok

Telefon: 19524 (Infolinia)

E-mail: biuro@zielonalinia.gov.pl

Strona internetowa: www.zielonalinia.gov.pl

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Adres: ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa

Telefon: (22) 469-11-26

E-mail: sekretariat@orpeg.pl

Strona internetowa: www.orpeg.pl

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Adres: ul. 6-go Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa

Telefon: (22) 855-44-32

E-mail: sekretariat@woik.waw.pl

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej dla poszczególnych województw: zobacz

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF

Adres: ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa

Telefon: (22) 568-03-00

E-mail: unicef@unicef.pl

Strona internetowa: www.unicef.pl

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

Telefon: 800-120-002

Strona internetowa: zobacz

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Adres: ul. Oleandrów 6, III piętro,  00-629 Warszawa

Telefon: (22) 626-94-19

E-mail: kopd@kopd.pl

Strona internetowa: www.kopd.pl